Výzva na predloženie ponúk – Zimná údržba komunikácií

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 102 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z. a zákona č. 232/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)

pre zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác :
Zimná údržba komunikácií pri objektoch v správe BPP, s.r.o.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Bytový podnik Petržalka, s.r.o
IČO: 36 821 012
Sídlo organizácie: Haanova 10, 852 23 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
v zastúpení: Ing. Vladislav Čapček, konateľ
Kontaktná osoba: p. Ľubomíra Hagarová
Telefón: 02/68203209
Fax: 02/62249338
E-mail: lubomira.hagarova@bppetrzalka.sk
Internetová stránka: www.bppetrzalka.sk

2. Názov predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií pri objektoch v správe BPP, s.r.o.

3. Opis predmetu zákazky :
Čistenie vyznačených komunikácií od napadnutého snehu, vykonávanie posypu v prípade poľadovice a dstraňovanie ľadu pri obytných domoch v správe BPP, s.r.o.

Jedná sa o 10 475,4 m2

Súčasťou predmetu zákazky budú aj dodávky tovarov (posypová soľ), potrebné na poskytnutie služby , ako aj príp. spotrebný materiál, ktorý súvisí s predmetom zákazky . V prípade potreby posypu , uchádzač predloží cenu za príslušný tovar na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi.

4. Miesto dodania zákazky: Bratislava – Petržalka , podrobný rozpis podľa bodu 3 tejto výzvy obdrží len úspešný uchádzač.

5. Klasifikácia predmetu zákazky : Spoločný slovník obstarávania :
Hlavný predmet obstarávania CPV : 90620000-9
90630000-2
34927100-2

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah: 10 475,4 m2

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE
Ponuky musia byť predložené na celý predmet zákazky v súlade s touto výzvou.

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služby :
od 15.11.2008 do 31.3.2009

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Platba sa uskutoční na základe objednávky verejného obstarávateľa ,v súlade so zmluvou o dielo po prevzatí poskytnutej služby na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry : 21 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní ,že je oprávnený dodať tovar, a toto preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení podnikať, nie starším ako 3 mesiace.

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Predložením dokladu o oprávnení podnikať, nie staršie ako 3 mesiace,uchádzač splnil podmienku účasti.
V prípade nepredloženia dokladu o oprávnení podnikať, bude uchádzač vylúčený z procesu verejného
obstarávania.

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: ÁNO

13. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
deň: 12.11.2008 hodina: do 11.00 hod. SEČ

14. Obsah ponuky : Doklad o oprávnení podnikať
Cenová ponuka , v ktorej uchádzač uvedie:
– hodinovú sadzbu bez DPH , sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH,
– cenu za pohotovosť na hodinu, sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH
Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy o dielo, alebo uchádzač bude deklarovať , že podmienky uvedené vo výzve akceptuje.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy.
Kontaktná osoba : p. Ľubomíra Hagarová

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
– heslo súťaže : „Zimná údržba“.

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:

17. 1 najnižšia cena za 1 hod. výkonu (za poskytnutie služby )
Uchádzač uvedie hodinovú sadzbu bez DPH , sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH

17. 2 najnižšia cena za pohotovosť na hodinu

18. Vyhodnotenie ponúk :
Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača na základe najnižšieho súčtu oboch ponukových cien podľa bodu 17 tejto výzvy.

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka v termíne 15.11.2008.

web od 2day