Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberovékonanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Turnianska 10 v Bratislave s nástupom od 16. marca 2009.

V súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov musí kandidát:

1. Spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v súlade s § 4 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.

2. Mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

3. Byť bezúhonný.

4. Poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve základnej školy s právnou subjektivitou.

5. Aktívne ovládať prácu s PC (Word, Excel, internet).

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (tlačivo ŠEVT),
2. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
3. štruktúrovaný profesijný životopis,
4. doklad o potvrdení dĺžky odbornej pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe,
5. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
6. fotokópia o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady,
7. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
8. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 2 strán,,
9. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
10. súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, ktorý je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi žiadame priniesť osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, najneskôr 25. februára 2009 do 16:00 h v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ, „VK ZŠ Turnianska 2009“.
Bližšie informácie poskytne kandidátovi oddelenie školstva, kultúry a športu na tel. č.: 68286834, 68286833, alebo ZŠ Turnianska 10 na tel. č.: 63828826.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day