Čo robiť pri výstavbe stojiská – zjednodušený postup

Zjednodušenie postupu pri vydávaní povolenia na rekonštrukciu existujúceho či pre výstavbu nového kontajnerového stanovišťa je jednou z ciest, ako môže miestna samospráva v partnerstve s Petržalčanmi, prispieť k zlepšeniu čistoty na verejných priestranstvách. Vlastníci domov, respektíve každý správca pôsobiaci na území mestskej časti nájde návod s postupom na oficiálnej internetovej stránke petržalskej samosprávy – www.petrzalka.sk. Návod obsahuje okrem stručného vymedzenie pravidiel, povinností definovaných stavebným zákonom i opatrenia, ktoré pomôžu celý povoľovací proces zjednodušiť, urýchliť.

Keďže zastavaná plocha štandardného kontajnerové stanovištia nepresahuje 25 m2 a výlučne slúži ako doplnková stavba k existujúcemu bytovému domu, k realizácii stavebných prác postačuje ohlásenie drobnej stavby príslušnému stavebnému úradu. Návrh na realizáciu stavby však môže dať len vlastník, spoluvlastníci domu – nehnuteľností, pričom dôležitou súčasťou ohlásenia je jednoduchý situačný výkres stavby a taktiež preukázanie vzťahu k dotknutému pozemku – vlastníctvo, nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene.

Petržalská samospráva dnes bezodplatne poskytne každému záujemcovi technickú dokumentáciu pre výstavbu univerzálneho kontajnerového stanovišťa spĺňajúceho normy Európskej únie pre vykonávanie separovaného zberu. Opatrenia sa týkajú nielen povoľovania nových drobných a jednoduchých stavieb, ale tiež úprav, ktoré smerujú k uzamykaniu a zastrešovaniu existujúcich stojísk. Starosta Milan Ftáčnik v súčasnosti rokuje s vedením hlavného mesta o zjednodušení postupu prenájmu pozemkov pod stojiskami, čím by sa v tejto otázke urobil ďalší výrazný krok vpred.

web od 2day