Zákazka s nízkou hodnotou – zabezpečenie výmeny podlahových krytín

podľa § 102 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnou obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na dodanie tovaru s názvom „zabezpečenie výmeny podlahových krytín (koberce)“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo: Kutlíkova 17

IČO: 603 201

Telefón: 68 286 810

Fax: 63 814 964

Kontaktná osoba: Horková

e-mail: anna.horkova@petrzalka.sk

2. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky

3. Miesto dodania:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

4. Podrobný opis predmetu zákazky:
odstránenie pôvodných podlahových krytín
likvidácia pôvodných podlahových krytín
vyrovnanie podláh
dodávka podlahovej krytiny
pokládka podlahovej krytiny

5. Lehota na dodania predmetu zákazky:
v priebehu roka 2009

6. Podmienky účasti uchádzačov zákazky s nizkou hodnotou :
na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadujeme predložiť overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti a čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia. Odbornú spôsobilosť požadujeme preukázať zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania v počte min. 3 a viac, uzatvorených v predchádzajúcich dvoch rokoch, s uvedením odberateľov a predmetu.

7. Ulynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v termíne do 20. marca 2009 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s označením „Podlahová krytina“. Na obálke uveďte aj názov a adresu uchádzača.
Ponuky predkladajte v slovenskom jazyku v písomnej a zároveň elektronickej podobe na CD. Cenová ponuka bude vypracovaná v EUR s DPH a slovenských korunách za m2.

8. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk:
najnižšia cena s DPH

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť

web od 2day