Seminár k zabezpečeniu sociálnych služieb

Oddelenie sociálnych vecí petržalskej samosprávy v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo (12. marec 2009) pre odborných zamestnancov bratislavskej samosprávy tematický seminár k novým sociálnym službám v podmienkach mesta a mestských častí. Zákon o sociálnych službách totiž preniesol výraznú časť povinností pri poskytovaní sociálnych služieb na obce a mestá, miestnu a regionálnu samosprávu. Ide napríklad o zabezpečenie sociálnych služieb pre rodičov s deťmi, zdravotne postihnutých občanov, ľudí v hmotnej núdzi či seniorov. Nové povinnosti sú na mestá prenášané postupne a sú rozložené do horizontu troch rokov. Až v roku 2011 tak začne slovenská samospráva niesť rozhodujúcu zodpovednosť pri zabezpečovaní, poskytovaní sociálnych služieb pre občanov. Z hľadiska reálnych možností je už v súčasnosti jasné, že bratislavské mestské časti budú musieť v záujme naplnenia základných zákonných povinností aktívne spolupracovať aj s neziskovým, tretím sektorom.

Na úrovní hlavného mesta SR prebieha v týchto dňoch odborná diskusiu o podobe nového Štatútu mesta, ktorým sa pripravuje prerozdelenie jednotlivých povinností medzi mestom a mestskými časťami. Ide hlavne o otázku definovania jasných kompetencií pri poskytovaní, posudzovaní sociálnych služieb zo strany mesta, mestských častí (napr. domov dôchodcov, útulok, prepravná služba, pomôcky a pod.) a taktiež o nasmerovanie finančných tokov určených pre realizáciu sociálnej agendy. Predstavitelia bratislavských samospráva očakávajú, že vláda SR dodrží svoj záväzok voči mestám a v zmysle memoranda zo ZMOS-om, bude štvrťročne vyhodnocovať reálny dopad novej sociálnej legislatívy na rozpočty miestnych samospráv. Dnes je nevyhnutné, aby výpadky v samosprávnych rozpočtoch boli z titulu globálnej finančnej krízy refundované zo štátneho rozpočtu. V záujme stability sociálneho systému je nevyhnutné, aby vláda garantovala finančné toky, ktoré pomôžu obciam a mestám bezprostredne plniť prenesený výkon zo strany štátu na samosprávu.

web od 2day