Verejná súťaž – MŠ Fedinova

ROZHODNUTIE

starostu mestskej časti Bratislava–Petržalka, zo dňa 11.03.2009 o vyhlásení verejnej
obchodnej súťaže.

Podľa §17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 3/1994 v úplnom znení o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

vyhlasujem

verejnú obchodnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti za týchto súťažných podmienok:

I. Predmet súťaže

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti bývalej Materskej školy na Fedinovej ul. 7, Bratislava – Petržalka na dobu 20 až 30 rokov:

Názov predmetu obchodnej verejnej súťaže:

„Nájom a prevádzkovanie objektu bývalej materskej školy / MŠ /Fedinova ul. 7, Bratislava – Petržalka.“

Objekt je zapísaný na LV č. 2644, k. ú. Petržalka, parcela č. 3420 zastavaná plocha/ budova / o výmere 2 133 m2, parc. č. 3421,3422,3423 a 3424 nezastavané plochy / školský areál / o výmere 5 433 m2.
od prenajímateľa:

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
v zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. – starosta
IČO: 603 201

II. Podmienky účasti uchádzača vo verejnej obchodnej súťaži.

Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby. Každý účastník súťaže pri podaní návrhu musí vyhlasovateľovi súťaže predložiť:

– výpis z obchodného registra ( nie starší ako tri mesiace)

– výpis zo živnostenského registra u fyzických osôb ( nie starší ako tri mesiace)

– čestné prehlásenie, že nie je v konkurze a ani na neho nie je uvalená exekúcia

– čestné prehlásenie, že nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu, Daňovému úradu, Sociálnej
poisťovnia voči žiadnej zo zdravotných poisťovní

– čestné prehlásenia je možné nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie.

Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil vyššie uvedené podmienky, nepredloží požadované doklady alebo ak zistí, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.

III. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa.

1. Nájomná zmluva s uchádzačom bude uzavretá za podmienky, že prenajímaná prevádzka bude zaradená do siete škôl a školských zariadení SR najneskôr do termínu 1. 9. 2010.

2. Náklady spojené s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí účastník sám.

3. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj viaceré organizácie spoločne, ak splnia svojimi čiastkovými ponukami podmienku komplexného využitia objektu.

4. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.

5. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 20 až 30 rokov. Nájomné bude splatné ročne.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 ods. 2, Obch. zák. / a to aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia.

7. Objekt môže byť prevádzkovaný iba vykonávaním hlavnej činnosti zameranej na predškolskú a školskú výchovu a s tým súvisiacou vedľajšou činnosťou.

IV. Termíny obhliadky objektu.

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s poverenou osobou vyhlasovateľa p. Alžbetou Broszovou, č. tel. 02-68286873, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie, otázky, oznamy a spresnenia tiež na adrese alzbeta.broszova@petrzalka.sk.

V. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podania

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) cenovú ponuku za nájom celého objektu a areálu

b) výšku finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu objektu spolu s rozčlenením osobitne

za technické zhodnotenie a osobitne za opravy do rokov a mesiacov
c) ideový projekt – nákres riešenia, ak sú predpokladané úpravy meniace stav, konštrukciu,
resp. rozmiestnenie priestorov a textový popis celého projektu

d) termín uvedenia do prevádzky a zahájenia činnosti najneskôr do 1. 9. 2010

e) zdroje financovania, výška ich objemu, spôsob krytia a vyžadovaných záruk k poskytnutiu prostriedkov

f) doklady o splnení podmienok účasti v súťaži

g) referencie o doterajších aktivitách v ponúkanej oblasti prevádzkovania

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť zásadne v písomnej podobe na adresu: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne do podateľne MČ BA – Petržalka, najneskôr do 15. 04. 2009 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

„Verejná obchodná súťaž Fedinova – neotvárať !“

Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené v ten istý deň o 14.00 hod.

Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu otvárania obálok
s ponukami ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

VI. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť a pridelí body pre jednotlivé kritériá
v rozpätí :

1. cenu za nájom m2 celého objektu a areálu (0 – 40)

2. výšku peňažných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu objektu spolu, s rozčlenením osobitne
za technické zhodnotenie objektu a osobitne za opravy (0 – 25)

3. referencie (0 – 15)

4. kvalita projektového zámeru (0 – 20)

Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritérií. Prijatý predložený návrh hodnotí každý člen komisie individuálne. Na základe svojho uváženia každé kritérium ohodnotí počtom bodov zo stanoveného rozpätia kritéria. Body spolu pridelené každému uchádzačovi členom komisie budú spočítané za všetkých členov. Poradie uchádzačov určuje celkový výsledok súčtu bodov pridelených členmi výberovej komisie jednotlivým uchádzačom. Maximálny počet bodov pre jedného uchádzača je 100 bodov.

VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy.

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 01.05.2009 na internetovej stránke www.petrzalka.ska na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Petržalka.

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S uchádzačom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže.

Bratislava 11. 03. 2009

Milan Ftáčnik
starosta mestskej časti
Bratislava-Petržalka

web od 2day