Petržalským seniorom pomáha aj miestna samospráva

Petržalská rada seniorov veľmi pozitívne vníma požiadavku miestnej samosprávy, aby investor projektu „Južné mesto“ už v prípravnej etape, pri dopracovaní Urbanistickej štúdie, zakomponoval do svojho zámeru tiež výstavbu objektov, ktoré by v budúcnosti slúžili pre aktivity dôchodcov, pre spoločenské uplatnenie skôr narodených občanov mestskej časti.
Poslanci miestneho zastupiteľstva na februárovom rokovaní vyjadrili nesúhlas s predloženou štúdiou a požiadali jej obstarávateľa (Popper Quinlan Private), aby detailnejšie rozpracoval budúce funkčné využitie južného cípu bratislavskej Petržalky napríklad o objekty občianskej vybavenosti nielen z pohľadu mladšej generácie (napr. škôlka, škola, detské ihriská), ale aj seniorov (napr. senior centrum, klub dôchodcov, zelené parky a pod.). Starostu Milana Ftáčnika na dnešnom zasadnutí rady (25. marec 2009) zároveň požiadali, aby mestská časť trvala na zapracovaní týchto oprávnených požiadaviek do budúcich záväzných rozhodnutí v územnom i stavebnom konaní.


Mestská časť v rámci tohtoročného rozpočtu ma vytvorené kapitoly, ktoré sú účelovo viazané na podporu aktivít piatich petržalských klubov dôchodcov, ale i realizáciu sociálnych projektov určených pre seniorov. Na stravovanie pre dôchodcov a tiež občanov zo zdravotným postihnutím je vyčlenená suma 73.000 EUR (2,2 mil. Sk), ktorá slúži ako príspevok na stravu.
V súčasnosti využíva tento príspevok v priemere 400 stravníkov mesačne. Cena jedného obedového lístka je 1,76 EUR (53 Sk) a samospráva prispieva sumou 0,90 EUR (27 Sk). Činnosť klubov dôchodcov je priamo dotovaná sumou 48.100 EUR (1,45 mil. Sk), ktoré slúžia na rôzne kultúrne, spoločenské podujatia organizované pre seniorov, ale i na reprezentáciu mestskej časti na regionálnych, celoslovenských speváckych súťažiach.
Petržalský starosta informoval členov rady, že od 1. apríla 2009 plní mestská časť svoj verejný prísľub a v každom klube dôchodcov budú spustené nové počítačové centra bezplatne pripojené na internet.

web od 2day