Mestská časť otvorila prvý zberný dvor

Obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka môžu od 27. marca 2009 využívať prvý zberný dvor, ktorý je situovaný v areáli Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (VPS) na Čapajevovej ulici.

Dvor je určený na celoročné bezplatné uloženie odpadu z petržalských domácnosti. Podnikateľské subjekty pôsobiace na území mestskej časti musia za uloženie drobného stavebného, či objemného odpadu zaplatiť poplatok.
Okrem objemného odpadu (napr. drevený nábytok, okenné rámy a pod.) môžu Petržalčania uložiť v zbernom dvore kovový odpad, elektrospotrebiče a taktiež pneumatiky, maximálne však 4 ks. za kalendárny rok. Na druhej strane, obsahom privezeného odpadu nemôže byť komunálny a biologický rozložiteľný odpad (napr. lístie, tráva, uhynuté zvieratá).

Výstavba prvého petržalského zberného dvora bola financovaná výlučne z miestneho verejného rozpočtu a celkové náklady sa dostali na úroveň 75 tisíc EUR (cca. 2,3 mi. Sk). Služby zberného dvora môžu využívať obyvatelia od pondelka do soboty, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. V prípade, že Petržalčan privezie odpad mimo prevádzkových hodín, jeho uloženie do zberných nádob umožní stála strážna služba.

Prevádzkovateľom zariadenia je Miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý pri spracovaní odpadu spolupracuje s mestskou spoločnosťou OLO a autorizovanými spracovateľmi. Otvorením dvora plní miestna samospráva jednu zo svojich priorít v oblasti ochrany prírody a zároveň týmto krokom chce aktívne prispieť k zvýšeniu poriadku a čistoty na verejných priestranstvách.

Základné informácie pre verejnosť:

Petržalský zberný dvor – areál VPS, Čapajevova ul. 6

Kontakt: tel.: 02/63 821 203, www.mpvps.sk

Prevádzkové hodiny – pondelok až sobota, 8.00 – 18.00 hod.

Povolený odpad – stavebný, objemný, kovový, elektroodpad

Zakázaný odpad – lístie, tráva, konáre stromov, uhynuté zvieratá

Služba Petržalčanom – bezplatné uloženie odpadu z domácností

Povinnosti obyvateľov – umiestniť odpad do nádob, kontajnerov

Prísny zákaz – fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

web od 2day