Verejné obstarávanie – plynofikácia služobných bytov

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava ako obstarávateľ, zabezpečuje výber zhotoviteľa na vykonanie prác pre akciu :

1. Plynofikácia služobných bytov v objektoch lokality Lúky a Dvory.:

– MŠ Pifflova 10, Bratislava
– MŠ Ševčenkova 35, Bratislava
– MŠ Röntgenova 16, Bratislava
– MŠ Macharova 1, Bratislava

Rozsah prác:

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. (plynoinštalácia,
vykurovanie,elektroinštalácia).

b) Inžinierska činnosť. (palivová základňa, stavebné konanie, kolaudácia)

c) Realizácia diela.

Základné údaje :

Plocha bytu 76 m2
Dodávka a montáž plynového kotla s príslušenstvom a dymovodom.
Plynová prípojka cca 50 bm .
Rozvody vykurovania cca 36 bm 2x.
Rozvod TÚV, cca 6 bm 2x.
Revízie, tlakové skúšky skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy.

2. Plynofikácia služobných bytov v objektoch lokality Háje a Ovsište.:

– MŠ Jankolova 8, Bratislava
– MŠ Bradáčova 4, Bratislava
– MŠ Šustekova 33, Bratislava
– MŠ Gessayova 31, Bratislava

Rozsah prác:

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. (plynoinštalácia,
vykurovanie, elektroinštalácia).

b) Inžinierska činnosť. (palivová základňa, stavebné konanie, kolaudácia)

c) Realizácia diela.

Základné údaje :

Plocha bytu 53 m2
Dodávka a montáž plynového kotla s príslušenstvom a dymovodom.
Plynová prípojka cca 6 bm .
Rozvody vykurovania cca 30 bm 2x.
Rozvod TÚV, cca 15 bm 2x .
Revízie, tlakové skúšky skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy.

Realizácia prác :

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie do 12.6.2009

b) Zabezpečenie palivovej základne a stavebného povolenia do 31.8.2009

c) Realizácia prác do 30.10.2009

Termín obhliadky je možný dňa:

– Lokalita Lúky a Dvory: 20.4.2009 o 9,30 hod., zraz pred vstupom do objektu materskej školy Macharova 1, Bratislava.

– Lokalita Háje a Ovsište: 20.4.2009 o 11,00 hod., zraz pred vstupom do objektu materskej školy Jankolova 8, Bratislava.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 8.4.2009 do 24.4.2009 od 9 30 do 15,00 hod.
(v piatok len do 13,00 hod.) na adrese obstarávateľa.

Kontaktnou osobou je p. Ladislav Lányi a Ing. Ladislav Fülöp č.t. 02/ 68201052.

Ponuky na predmetné práce vypracované v zmysle požiadaviek obstarávateľa požadujeme predložiť do 29.4.2009 do 13 00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZP

web od 2day