Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pankúchova 4 v Bratislave a Základnej školy Tupolevova 20 v Bratislave s nástupom od 1. júla 2009.

V súlade s § 3 a 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov musí uchádzač:

1. Spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v súlade s § 4 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov:

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy,

-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

-absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.

2. Mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

3. Byť bezúhonný.

4. Mať spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

5. Poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve základnej školy s právnou subjektivitou.

6. Aktívne ovládať prácu s PC (Word, Excel, internet).

7. Mať osobnostné a morálne predpoklady.

8. Vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

1. Prihláška do výberového konania.

2. Uchádzač, ktorý nie je v pracovnom pomere so zamestnávateľom (ZŠ Pankúchova 4, resp. ZŠ Tupolevova 20) predloží i žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (tlačivo ŠEVT).

3. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT).

4. Štruktúrovaný profesijný životopis.

5. Doklad o potvrdení dĺžky odbornej pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe.

6. Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

7. Fotokópia o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady.

8. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

9. Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 2 strán s úpravou: typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu nastavenie na 2,5 cm, so zarovnaním do bloku.

10. Kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní.

11. Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, ktorý je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi zašlite, alebo osobne doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava najneskôr do 29. mája 2009 do 12:00h v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ, „VK ZŠ Pankúchova, 2009, respektíve „VK ZŠ Tupolevova, 2009“ s uvedením odosielateľa. Bližšie informácie poskytne uchádzačovi oddelenie školstva, kultúry a športu na tel. č.: 68286834, 68286833.

Milan Ftáčnik v.r.
starosta

web od 2day