Verejné obstaranie – Zavlažovanie verejnej zelene

Verejný obstarávateľ: mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava oznamuje uchádzačom, že súťažné podklady, t. zn. výzvu na predkladanie ponúk, vypracovanú v súlade s §102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.(ďalej len „zákon“) pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: „Zavlažovanie verejnej zelene“ si môžu vyzdvihnúť u konaktných osôb na oddelení životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava (Ing. Miloš Šaling, vedúci oddelenia ŽP alebo RNDr. Jana Lištiaková, oddelenie ŽP) v kancelárii č. 416, resp. 417.

I. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. a) b) f) zákona o verejnom obstarávaní, toto preukáže podľa §26 ods. 2 písm. a) zákona, t. zn. výpisom z registra trestov štatutárov a podľa písm. e) zákona dokladom o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti, t. zn. výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra. Predložené doklady, resp. overené fotokópie dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na predkladanie ponúk.

2. Uchádzač preukáže odbornú a technickú spôsobilosť:

a) údajmi o vzdelaní zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy,

b) osvedčeniami o spôsobilosti obsluhy tlakových nádob stabilných v súlade s STN 69 0012 čl. 6 Prílohy vyhlášky MPSVR SR č.718/2002 Z. z. zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy,

c) zoznamom plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočneného v posledných troch rokoch.

3. Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka na predmet obstarávania.

4. Uchádzač predloží návrh ceny za dielo.

5. Verejný obstarávateľ si vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

II. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač zašle na adresu verejného obstarávateľa resp. doručí osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava najneskôr dňa 14. 05. 2009 do 11 30 hod. SEČ v zapečatenej obálke, podpísanej štatutárom, s adresou uchádzača uvedenou v ľavom hornom rohu obálky a zreteľne označenej heslom: „Zavlažovanie verejnej zelene – zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať.“

III. Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk:

Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 14.05.2009 o 12 30 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, miestnosť č. 816, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava za účasti uchádzačov.

S uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, bude podpísaná zmluva o dielo.

IV. Kritériá na hodnotenie ponúk:

V súlade s § 35 ods. (1) písm. b) citovaného zákona: cena

Ostatné informácie, týkajúce sa predmetného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch, t. zn. vo výzve na predloženie ponuky, ktorú si uchádzači vyzdvihnú u kontaktných osôb, uvedených v úvodnom odstavci tohto oznámenia.

web od 2day