Výzva na predkladanie ponúk – Služby poskytované v detských prázdninových táboroch

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
PREDMET ZÁKAZKY: Služby poskytované v detských prázdninových táboroch

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. ( ďalej len „ zákon")

pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby v detských prázdninových táboroch počas letných prázdnin ( júl – august 2009)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Bratislava – Petržalka,
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: Milan Ftáčnik – starosta
IČO: 603 201
Kontaktná osoba: Mgr. Guľová, Mgr. Biljnjová

2. Predmet zákazky: letná rekreácia pre deti zo sociálne odkázaných rodín, vo veku 7 až 15 rokov v čase letných prázdnin ( júl – august 2009 )

3. Typ zmluvy: Záväzná prihláška, objednávka

4. Klasifikácia predmetu zákazky: Spoločný slovník obstarávania :
Hlavný predmet obstarávania CPV : 55243000-5

5. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných služieb:
Letné tábory pre deti vo veku 7 až 15 rokov počas letných prázdnin. Letný tábor v trvaní 9 až 11 dní má zahŕňať celodenné stravovanie ( 5x denne), pitný režim, ubytovanie, dopravu, odborný dozor ( táborový vedúci a zdravotník ), materiál na činnosť, sladkosti alebo odmeny na súťaže, zákonné poistenie CK, vstupy na kúpalisko resp. múzea a program so zameraním na pohybové a tvorivé aktivity detí

6. Lehota: od 1. júla 2009 do 31. augusta 2009

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Počet odrekreovaných detí: 45 -50

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno
Ponuka môže byť predložená na viacero turnusov. Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Platba sa uskutoční v súlade s objednávkou na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 15 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní , toto preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení podnikať, nie starším ako 3 mesiace.

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou.

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: áno

13. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa 20. mája 2009 do 12 .00 hod. SEČ.

14. Obsah ponuky:
Doklad podľa bodu 10 tejto výzvy.
Cenová ponuka , v ktorej uchádzač uvedie cenu bez DPH a spolu s DPH.
Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy o dielo.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy.
Kontaktná osoba: Mgr. Guľová, Mgr. Biljnjová

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
– heslo súťaže: „Tábory“

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky. Ponuková cena bude pozostávať zo súčtu cien za jednotlivé činnosti a za všetky požadované služby na 1 dieťa / 1 deň.

18. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ na základe prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia určí úspešného uchádzača na základe najnižšej ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH a vyzve ho na uzavretie zmluvného vzťahu.

Schválil: Milan Ftáčnik

web od 2day