Verejné obstaranie – Doplnenie herných prvkov do areálov 19 MŠ

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava,

zabezpečuje pre materské školy nasledovné obstaranie tovarov v zmysle §102, Zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – Zákazka s nízkou hodnotou.

Názov akcie: Doplnenie herných prvkov do areálov 19 materských škôl

– kolotoč pre 4 až 6 detí v počte 1 ks

– šplhaciu trojstrannú gymnastickú zostavu v počte 5 ks

– drevenú dvoj hojdačku v počte 2 ks

– drevenú váhovú hojdačku v počte 2 ks

– pružinové hojdačky v počte 16 ks

– lavičky pre deti v počte 10 ks

Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah obstarávaného tovaru.

Použitý materiál: tvrdé drevo

Herné prvky musia byť pevné stabilné a bezpečné pre deti predškolského veku.
Záruka min. 2 roky.

Dodávka do 30 dní od uzavretia zmluvy o dodávke tovaru.

Pri vyhodnotení bude posudzovaná cena herných prvkov vrátane DPH, cena dovozu a montáže herných prvkov vrátane DPH, estetické a bezpečné vykonanie tovaru ako i použitie materiálov.

Každá položka bude vyhodnocovaná samostatne, z uvedeného dôvodu je možné predložiť ponuku samostatne na jednotlivé položky.

Záujemcovia môžu predložiť ponuku na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke s uvedením hesla „Herné prvky MŠ“.

K ponuke treba priložiť:

– prospekt vyhotovenia tovaru (foto) a stručný popis materiálu z ktorého je herný prvok vyhotovený

– kópiu dokladu oprávňujúci dodávateľa podnikať v predmetnej oblasti

– čestné prehlásenie, že firma nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky sociálneho zdravotného a dôchodkového poistenia

– preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom minimálne troch obdobných dodávok za predchádzajúce 2 roky. V prípade, že ponuka nebude obsahovať predmetné doklady, bude zo súťaže vylúčená. Ponuku treba predložiť vypracovanú v slovenskom jazyku do 29.5.2009 do 12,00 hod..

Ing. Milan Lezo
riaditeľ

web od 2day