Výzva na predkladanie ponúk – Vodná záchranná služba

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)

pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava-Petržalka,
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: .Milan Ftáčnik – starosta
IČO: 603 201
Kontaktná osoba: Schnürmacher Robert

2. Predmet zákazky: Zabezpečenie vodnej záchrannej služby na jazere Veľký Draždiak

3. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby

4. Klasifikácia predmetu zákazky :

Spoločný slovník obstarávania :

Hlavný predmet obstarávania CPV : 75252000-7, 75122000-7, 34513700-3, 34114110-6
Doplnkový slovník CPV : EA29-9, FB06-2, GB01-8, MF03-5, PB01-8, PA01-7

5. Opis predmetu zákazky :

Predmet zákazky Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak pozostáva z nasledovných služieb:

A. zabezpečenie vodnej záchrannej služby na jazere Veľký Draždiak

B. splnenie podmienkok zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. s osobitným zreteľom na § 5, povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, s prihliadnutím na zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútorozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Lehoty uskutočnenia práce alebo trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy v rozsahu od 15.06.2009 do 31.08.2011.

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

A. termín prevádzky – od 15.6. do 31.8. (denne, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov).

B. denná doba prevádzky – od 10,00 do 19,00 h.

C. rozsah činnosti:

a) aktívne – severozápadný breh jazera, (plavčík a intenzívna služba)

b) pasívne – celý areál jazera Veľký Draždiak.( dohľad so vzdialenejších stanovíšť)

D. požadované zabezpečenie – poskytnutie vozidla VZS, záchranný čln VZS a ďalšie vybavenie v zmysle požiadaviek platných zákonov a nariadení o VZS.

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky podľa bodu 7 tejto výzvy. Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o poskytnutí služby po kalendárnych mesiacoch na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

A. Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní , toto preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení podnikať, nie starším ako 3 mesiace.

B. Uchádzač predloží nasledovný doklad o odbornej spôsobilosti:
doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie vodnej záchrannej služby

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou .

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: ÁNO

13. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa 05.06.2009 do 12 .00 hod.SEČ.

14. Obsah ponuky :

A. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy .

B. Cenová ponuka , v ktorej uchádzač uvedie cenu bez DPH a spolu s DPH.

C. Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy podľa prílohy tejto výzvy.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova17, 852 12 Bratislava
Kontaktná osoba: Robert Schnürmacher

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“,heslo: „ Draždiak“. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky. Ponuková cena bude pozostávať zo súčtu cien za jednotlivé činnosti a za všetky požadované služby a za celé obdobie.

18. Lehota viazanosti ponúk : 15.06.2009

19. Vyhodnotenie ponúk :

Verejný obstarávateľ na základe prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia určí úspešného uchádzača na základe najnižšej ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH a vyzve ho na uzavretie zmluvného vzťahu.

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí služby podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odoprieť plnenie.

web od 2day