Výzva na predloženie ponúk – projekt Digitálne zastupiteľstvo

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Vyhotovenie projektu na realizáciu Digitálneho zastupiteľstva.

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)

pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: Vyhotovenie projektu na realizáciu Digitálneho zastupiteľstva.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: Milan Ftáčnik, starosta
IČO: 603 201
Kontaktné osoby: Ing. Dušan Vávra, Dušan Bachratý

2. Predmet zákazky: Projekt na realizáciu Digitálneho zastupiteľstva

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

4. Lehota ukončenia práce: Predloženie ponuky do 8. júna 2009

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Projekt na realizáciu Digitálneho zastupiteľstva musí obsahovať:

– dodávku a inštaláciu softvérového modulu Digitálne zastupiteľstvo (elektronizácia procesov pri tvorbe,
schvaľovaní a pripomienkovaní materiálov na zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
tvorba programov, pozvánok a zápisníc zo zasadnutí, spracovanie a evidencia uznesení, automatizované
publikovanie materiálov, uznesení a ostatných dokumentov súvisiacich s miestnou radou a miestnym
zastupiteľstvom na internetovej stránke),

– zabezpečenie výpočtovej techniky (notebookov) pre poslancov a na personálne a materiálno-technické
zabezpečenie zasadnutí,

– vybavenie zasadacej miestnosti audio a video technikou, vybudovanie počítačovejsiete,

– prepojenie Digitálneho zastupiteľstva s Digitálnym úradom v potrebnom rozsahu,

– súčasťou projektu budú aj legislatívno-procesné odporúčania.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Ponuka musí byť predložená na predmet celý predmet zákazky podľa bodu 5 tejto výzvy. Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o dielo po prevzatí vykonaného diela na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač predloží:

– overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti,

– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného,
sociálnehoa dôchodkového poistenia,

– cenovú ponuku (aj v elektronickej forme na CD, DVD) podľa špecifikácie zákazky,

– návrh postupu vypracovania projektu (osnova, obsah),

– referencie,

– návrh zmluvy o dielo.

9. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou .

10. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
ÁNO

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk

Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr
do 8. júna 2009 do 12.00 hod.

12. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy.
Kontaktné osoby: Ing. Dušan Vávra, Dušan Bachratý

13. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
– heslo súťaže: „Projekt Digitálne zastupiteľstvo“. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena za celý predmet zákazky. Ponuková cena bude pozostávať zo súčtu cien za jednotlivé činnosti a za všetky požadované služby.

15. Vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ na základe prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia určí úspešného uchádzača na základe najnižšej ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH a vyzve ho na uzavretie zmluvného vzťahu.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť,
alebo ponukové konanie zrušiť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na uvedený predmet
obstarávania nebudú poskytnuté a uvoľnené finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti.

Milan Ftáčnik,
starosta

web od 2day