Výzva na predloženie ponúk – maľovacie a natieracie práce v priestoroch klubu dôchodcov

vypracovaná v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. ( ďalej len „ zákon") pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby maľovacie a natieracie práce v priestoroch klubu dôchodcov M. Medveďovej 21, Osuského 1 a 3, Strečnianska 18, Bratislava

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava – Petržalka,
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: .Milan Ftáčnik – starosta
IČO: 603 201
Kontaktná osoba: Mgr. Farkašová

2. Predmet zákazky: odstránenie tapiet, stierkovania a maľovanie uvedených priestorov

3. Typ zmluvy: zmluva

4. Klasifikácia predmetu zákazky : Spoločný slovník obstarávania :

Hlavný predmet obstarávania CPV : 45442100-8

5. Opis predmetu zákazky :

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných služieb:

prehliadka priestorov a následné vypracovanie cenových ponúk na vymaľovanie, stierkovanie a natieranie zárubní vo výdajni obedov a KD M. Medveďovej 21, Osuského 3, vymaľovanie priestorov KD Strečnianska 18, vymaľovanie Poradne zdravia , Osuského 1, Bratislava

6. Lehota:

obhliadka objektov je možná v pracovných dňoch od 14,00 do 16,00 hod v uvedených KD ( treba sa ohlásiť u vedúcej KD ) do 11.6.2009

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Rozsah zákazky je opísaný v bode 5 tejto výzvy

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno

Ponuka môže byť predložená na jednotlivé činnosti samostatne.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác, potvrdený objednávateľom.. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní , toto preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, nie staršie ako 3 mesiace.

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou .

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: nie

13. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa 18. júna 2009 do 12 .00 hod. SEČ.

14. Obsah ponuky :

Doklad podľa bodu 10 tejto výzvy.

Cenová ponuka , v ktorej uchádzač uvedie cenu za 1 m²bez DPH a spolu s DPH.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy.
Kontaktná osoba: Mgr. Farkašová

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
– heslo súťaže: „KD“

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky. Ponuková cena bude pozostávať zo súčtu cien za jednotlivé činnosti a KD.

18. Vyhodnotenie ponúk :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Milan Ftáčnik

web od 2day