Výzva na predloženie ponúk – Budovanie Zelených ciest pre nemotorovú dopravu

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Budovanie Zelených ciest pre nemotorovú dopravu v mestskej časti Petržalka

Zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z. , zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)
na uskutočnenie služby: Projekt budovania Zelených ciest pre nemotorovú dopravu v mestskej časti Petržalka

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava Petržalka,
Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta
IČO: 603201
Kontaktná osoba: Ing. Richard Urbanovič

2. Predmet zákazky: Informačný systém Zelenej cesty pre nemotorovú dopravu – Dolnozemská, v mestskej časti Petržalka

Časť A : Grafické spracovanie informačných značení
Časť B : Osadenie informačných tabúľ pre zelenú cestu Dolnozemská

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo na celý predmet obstarania

4. Klasifikácia predmetu zákazky : Spoločný slovník obstarávania :
Hlavný predmet obstarávania CPV : 45233290-8, 34924000-0, 79822500-7

5. Opis predmetu zákazky: Návrh informačných značiek v počte 7 ks, výroba informačných značiek 18 ks, osadenie informačných značiek 16ks – betonáž + stĺpik.

6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy : Časť A predmetu zákazky : 07/2009 – 07/2009
Časť B predmetu zákazky: 07/2009 – 07/2009

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

osadenie stĺpikov pre dopravné značky (výkop jamy, betónovanie, fixácia) – 16ks

spracovanie grafických návrhov 7 ks

smerové šípky 250* 140mm – 4 ks

jednostranné tabule rozmerov 470* 310mm – 2ks

jednostranné tabule rozmerov 610*310 mm – 4ks

jednostranné tabule rozmerov 750*310 mm – 2ks

obojstranné tabule rozmerov 470*310 mm – 1ks

obojstranné tabule rozmerov 610*310mm – 4ks

obojstranné tabule rozmerov 750*310 mm – 1ks

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarania

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác, potvrdený objednávateľom. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení:

10.1 osobného postavenia uchádzača:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace.

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou nasledovne : Splnil – nesplnil.

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: ÁNO

13. Otváranie ponúk sa uskutoční: 25.6.2009 o 15.00 hod. SELČ na adrese : Mestská časť – Petržalka, zasadačka na 8. poschodí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači.

14. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy , najneskôr dňa 25.6.2009 do 14 .00 hod. SELČ.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
– heslo súťaže : „Zelené cesty – Dolnozemská“

17. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v súlade s bodom 2 tejto výzvy,

18. Lehota viazanosti : 30.6.2009

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka. V prípade že uchádzač s najnižšou cenou odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k uzavretiu zmluvy druhého v poradí.

V Bratislave: 12.6.2009

Schválil : Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
starosta

web od 2day