Výzva na predloženie ponúk – prestavba klubových miestností

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Prestavba klubových miestností na 5 malometrážnych bytov

Výzva na predkladanie ponúk

Podprahovázákazka

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 99 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje výber zhotoviteľa na vykonanie stavebných prác: Prestavba klubových miestností na 5 malometrážnych bytov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta
IČO: 603201
Kontaktná osoba: Ing. Uhliariková Ľudmila

2. Predmet zákazky: Prestavba klubových miestností na 5 malometrážnych bytov.

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

4. Klasifikácia predmetu zákazky: Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný predmet obstarávania CPV: 45215214-0, 45315000-8, 45300000-0, 45332400-7

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom je výkon stavebných prác prestavby klubových priestorov časti 13 NP na 5 malometrážnych bytov, v rámci ktorých budú vykonané úpravy na inštalačných rozvodoch vody, kanalizácie, zdravotechnike, nové rozvody elektroinštalácie. Súčasťou stavebných prác je aj dodávka stavebných výrobkov, tovarov a súvisiacich služieb, ako sú dovoz, odvoz materiálu a stavebných prvkov, odvoz odpadu. V rámci rekonštrukcie sa budú meniť jestvujúce drevené okná a balkónové dvere za plastové biele, opravy podláh, nátery, keramické obklady. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch ktoré tvorí :

a) Zadanie stavebných prác
b) Zadanie – búracie práce a výplne otvorov
c) Zadanie elektroinštalačných prác
d) Zadanie prác – zdravotechnika

6. Termín realizácie prác:
Trvanie zmluvy: 07-11/2009

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Ponuka musí byť predložená na predmet celý predmet zákazky podľa bodu 5 tejto výzvy. Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky.

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o dielo po prevzatí vykonaného diela na základe preberacieho protokolu a vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení:

9.1 osobného postavenia uchádzača:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie starších ako tri mesiace. Oprávnenosť uskutočňovať stavebné práce potvrdí výpisom z obchodného registra, živnostenským listom, alebo dokladom o zapísaní v zozname vedenom profesijnou organizáciou.

9.2 finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:

9.2.1 – podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona – potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením od príslušnej poisťovne preukáže, že má uzatvorenú platnú, aktuálnu a účinnú zmluvu o požadovanom poistení s poistnou sumou vyššou ako 33 000,- Eur (1 mil. Sk) alebo ekvivalent v inej mene a doklad o uhradení poistného

9.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača:

9.3.1 – podľa § 28 ods.1 písm. c) zákona

údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, vrátane ich vyhlásenia, že budú k dispozícii v čase plnenia zmluva – originál dokladu. Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:

– doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

9.3.2 – ostatné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní – uchádzač musí predložiť:
Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenú podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
V prípade, že uchádzač nechce zverejniť všetky ustanovenia predmetnej zmluvy, predloží len tie jej časti, podľa ktorých bude zrejmé, že zmluva je uzavretá a bude platná v čase realizácie diela podľa výzvy a SP.

10. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované podľa predloženia dokumentov a dokladov požadovaných obstarávateľom v súlade so zákonom, touto výzvou a vyplnenými súťažnými podkladmi nasledovne : Splnil – nesplnil.

11. Poskytovanie súťažných podkladov

Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedeného v bode č.1 tejto výzvy:

– Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Uhliariková
– e-mail: ludmila.uhliarikova@petrzalka.sk

Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od dňa zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa do 19.6.2009 do 10.00 hod. SELČ.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: – osobné prevzatie na adrese obstarávateľa alebo zaslanie poštou na požadovanú adresu.

12. Termín obhliadky:

Termín obhliadky bude dňa 22.6.2009, zraz o 10,00 hod. pred objektom Domu opatrovateľskej služby na Medveďovej ulici č.21 v Bratislave-Petržalke.

13. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 tejto výzvy, najneskôr dňa 29.6.2009 do 14 .00 hod.SELČ.

14. Obsah ponuky :

– Doklady podľa bodu 9 tejto výzvy .
– Cenová ponuka, v ktorej uchádzač uvedie cenu bez DPH a spolu s DPH.
Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy o dielo.

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

16. Otváranie ponúk sa uskutoční: 29.6.2009 o 15.30 hod. SELČ na adrese: Mestská časť – Petržalka, zasadačka na 8. poschodí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

17. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“
heslo súťaže: „Ponuka –DOS Medveďovej“

18. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day