Verejné obstaranie – terasa MŠ Jankolova

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre akciu:

MŠ Jankolova 8, Bratislava – Petržalka

Akcia : Oprava pochôdznej terasy

Rozsah prác :
– Oprava hydroizolácií v podlahe terasy,
– Celková plocha terasy 117,12 m2
– Oprava omietok stropov a stien v spodnej časti terasy : 254 m2

Termín obhliadky je možný dňa 17. 7. 2009 o 9,30 hod. zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 13.7.2009. do 20.7.2009 od 9 00 do 13 00 hod
na vyššie uvedenej adrese. Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/ 6820 1054.

Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 23.7.2009 do 13 00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day