Odťahovanie starých áut z verejných miest

Podnety týkajúce sa parkovania starých, nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách, parkoviskách môžu Petržalčania adresovať miestnemu oddeleniu životného prostredia v elektronickej podobe na adresu milan.resetka@petrzalka.sk. Spôsob odťahovania autovrakov rieši zákon o odpadoch, ktorý ukladá verejným, štátnym inštitúciám povinnosť monitorovať výskyt nepojazdných, ojazdených áut. Petržalská samospráva vykonáva monitoring výskytu nepojazdných áut prostredníctvom inšpektorov verejného poriadku. Miestny úrad očakáva v tejto súvislosti tiež zvýšenú aktivitu zo strany samotných občanov, pretože iniciatíva súvisí s celopetržalským projektom riešenia statickej dopravy, s reálnym zvyšovaním počtu parkovacích miest.

Petržalka spolupracuje pri odťahovaní starých vozidiel s autorizovanou spoločnosťou – AUTO AZ, ktorá je držiteľom licencie pre odborné spracovanie autovrakov. Za staré vozidlo sa považuje auto, ktoré nemá evidenčné číslo, má starú štátnu poznávaciu značku, je dočasne vyradené z evidencie a jeho odstránenie je nevyhnutné z dôvodu ochrany prírody, zachovania estetického vzhľadu okolia. Po vykonaní obhliadky vozidla zo strany odborného zamestnanca úradu je na predné sklo nalepená výzva, aby ho majiteľ odstránil. V prípade, že majiteľ auto neodstráni, po uplynutí mesačnej lehoty je staré auto z verejného priestranstva odstránené na základe úradného rozhodnutia. Bratislavčania majú možnosť bezplatne odovzdať vozidlo na jeho ďalšie ekologické spracovanie v areáli Dopravného inšpektorátu na Kopčianskej ulici. Potvrdenie o prevzatí vozidla slúži na jeho vyradenie z centrálnej evidencie a majiteľ tiež získa v zmysle platnej legislatívy finančný príspevok vo výške 33,19 EUR (t.j. 1000 Sk).

Miestny úrad sa pri preverovaní podnetov od Petržalčanov najčastejšie stretáva s tým, že nahlásené vozidlo na prvý pohľad vyzerá ako vrak, má však platné evidenčné číslo a zaplatenú zákonnú poistku. V takýchto prípadoch nie je možné vydať rozhodnutie o odstránení auta z verejného priestranstva. Mnohí majitelia starých vozidiel sa často spoliehajú na fakt, že po odhlásení vozidla z evidencie vykoná jeho „bezplatný“ odťah samospráva. V takýchto prípadoch, na základe identifikačného čísla (VIN), zistí úrad vlastníka a uplatni si vrátenie nákladov, ktoré vynaložil na odtiahnutie autovraku. Samospráva v súčasnosti vedie 28 správnych konaní týkajúcich sa odstránenia nepojazdných vozidiel, pričom až v 25 prípadoch bolo konanie úradu iniciované zo strany petržalských inšpektorov verejného poriadku.

web od 2day