Rozšírené pravidlá pre vyhradené parkovanie

Petržalčania, ktorí sú vlastníkmi osobného motorového vozidla kategórie M1, ale aj nákladného kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a dĺžkou vozidla do 5 metrov, môžu získať od miestneho úradu dvojročné povolenie pre platené vyhradené parkovacie. Ostatné zmeny podmienok platné od 1. júla 2009 rozšírili okrem iného okruh žiadateľov o osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vozidla, ale používajú služobné motorové vozidlo na súkromné účely. Od tohtoročnej júlovej zmeny pravidiel už bolo vyznačených 26 nových vyhradených státí, pričom na verejných parkoviskách je doposiaľ 248 vyhradených miest (pozn.: v roku 2009 bolo zatiaľ označených 88 vyhradených parkovacích miest). Poslanci najväčšej bratislavskej mestskej časti vyčlenili pre tento účel takmer 1.600 z 18 tisíc existujúcich parkovacích miest.

Za prvých 14 mesiacov od spustenia projektu bolo vydaných 248 povolení, pričom až polovica z nich bola prakticky realizovaná v lokalite DVORY. Miestny úrad zatiaľ nevydal právoplatné rozhodnutie pre žiadneho žiadateľa s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý je držiteľom vozidla kategórie N 1, alebo používa služobné auto pre súkromné účely. Celoročný poplatok za vyhradené parkovanie je 626,34 EUR a je vyberaný formou miestnej dane. Daň môže byť zaplatená v jednej, alebo až štyroch, kvartálnych splátkach. Od poplatku je oslobodený držiteľ preukazu ZŤP, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Povolenie je vydávané na dva roky a na vyhradenom mieste nie je možné osadiť žiadnu dopravnú zábranu. V prípade neoprávneného parkovania cudzieho vozidla na vyznačenom mieste je možné za účasti príslušníka mestskej polície vykonať zákonný odťah auta.

Základné pravidlá pre vydávanie povolení k vyhradenému parkovaniu:

– povolenie je možné vydať len pre jeden byt, prevádzku a jedno motorové vozidlo
– žiadateľ musí mať trvalý pobyt, prevádzku v mestskej časti Bratislava-Petržalka
– povolenie sa vydáva na vozidlá kategórie M1 a N1, pričom žiadateľ nemusí byť vlastníkom vozidla,
môže používať služobné auto na súkromné účely
– daň za vyhradené státie je 626,34 EUR a je ju možné zaplatiť v štyroch splátkach
– na vyhradené parkovacie miesto nie je možné osadiť žiadnu dopravnú zábranu
– miestna samospráva zabezpečuje nepretržitú, 24 hodinovú odťahovú službu
– náklady spojené s označením vyhradeného parkovacieho státia znáša samospráva

web od 2day