Zákazka s nízkou hodnotou – Revitalizácia SJK II. etapa

Predkladáme text súťažných podkladov na zadanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Predmet obstarávania zákazky:
Vypracovanie ideového projektu na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa – II. etapa.

Lehota a miesto realizácie predmetu obstarávania zákazky:
Sad Janka Kráľa, rok 2008–2009.

Dorozumievanie a vysvetľovanie:
Zodpovedné osoby pre styk s uchádzačmi: Ing. Miloš Šaling vedúci oddelenia životného prostredia, RNDr. Jana Lištiaková, Mgr. Jana Jecková – v stránkových dňoch.

Príprava ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom resp. českom jazyku. Ponuka bude obsahovať náležitosti stanovené v bode „Podmienky účasti uchádzačov v obstarávaní zákazky z nízkou hodnotou“ súťažných podkladov.

Predkladanie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom resp. českom jazyku v podateľni Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v termíne do 01. 12. 2008 do 12,00 hod. v zapečatenej obálke podpísanej štatutárom, zreteľne označenej heslom: „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa – zákazka s nízkou hodnotou.“

Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 15. 12. 2008 o 11,00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava na 8. poschodí.

Prijatie ponuky:
S uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, bude podpísaná zmluva o dielo na služby – vypracovanie projektu potrebného na vykonanie realizácie revitalizácie Sadu Janka Kráľa.

Podmienky účasti uchádzačov zákazky s nízkou hodnotou:

1. Uchádzač predloží ponuku: Návrh ideového projektu revitalizácie Sadu Janka Kráľa. Ponuka bude predložená vo forme písomnej a na CD nosiči.

2. Výpis z registra trestov konateľa (konateľov) nie starší ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponuky.

3. Doklad o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti tzn. výpis z obchodného alebo živnostenského registra resp. overenú fotokópiu dokladu.

4. Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť kópiou dokladu potvrdzujúcim členstvo v Komore architektov resp. Komore záhradných architektov.

5. Zoznam plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania vypracovaného alebo realizovaného v posledných troch rokoch. Nepredloženie niektorého z dokladov podľa tohto bodu, bude dôvod na neprijatie predmetnej ponuky a jej vylúčenie z vyhodnotenia.

Kritéria na hodnotenie ponuky:
Kritérium na vyhodnotenie ponuky je cena ideového projektu „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa.“

Opis služby:
Predmetom prác na vypracovanie ideového projektu „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa.“ je :

– výmena povrchu chodníkov v celom rozsahu (25 756 m2),
– rekonštrukcia lavičiek v pôvodnom prevedení, sedacia časť z hranolov agátu (s operadlom 198 ks, bez operadla 160 ks),
– zverokruhy – dlažbu uložiť do betónového lôžka s novým farebným riešením a zvýraznením znakov,
– vybudovanie nových chodníkov v existujúcej zeleni (zničený trávnik chodcami),
– fontána – rekonštrukcia lavičiek, dlažby, obkladov a technológie,
– osvetlenie – navrhnúť nové svietidlá s dizajnom vhodným do parku,
– koše – osadenie nových košov, ktoré budú vhodné do parku – (50 ks),
– pitné fontány – realizácia nových pitných fontán v počte 2 ks s návrhom nového dizajnu,
– amfiteáter – dotvoriť dané územie tak, aby slúžilo kultúrnym akciám a zároveň nevytváralo prekážku pre chodcov,
– rekonštrukcia jestvujúcich WC,
– riešiť informačný systém vrátane parkového poriadku,
– zviditeľniť Napoleonov val rekonštrukciou jeho okolia pri dodržaní podmienok pamiatkárov,
– vytýčiť existujúce siete v parku so zakleslením do digitálnej mapy,
– rozárium.

Uchádzač uvedie cenu za vypracovanie ideového projektu „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa.“ v slovenských korunách a v eurách bez DPH.

web od 2day