Miestna samospráva ocenila petržalských učiteľov

Verejné ocenenie „Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem“ si z rúk petržalského starostu Milana Ftáčnika osobne prevzali piati pedagógovia, ktorí pôsobili a pôsobia v jednotlivých základných, materských školách, vzdelávacích inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti najväčšej bratislavskej mestskej časti. Slávnostné odovzdanie ocenení bolo 25. marca 2010 (štvrtok) v Dome kultúry Zrkadlový háj pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov. Návrhy na ocenenie mohli počas mesiaca február a marec predkladať petržalskej samospráve žiaci, absolventi škôl i samotní rodičia.

Zo strany širokej verejnosti bolo v tomto roku podaných celkovo 18 návrhov, ktoré posúdila a vyhodnotila odborná komisia.Po druhý krát bola udelená tiež cena „Učiteľ o krok vpred“. Cenu za rozvíjanie počítačovej gramotnosti, využívanie výpočtovej techniky a prenášanie inovačných zručností do materských škôl získala Monika MELICHEROVÁ. Ocenenie jej odovzdal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý prevzal nad podujatím odbornú záštitu. Zmyslom petržalského projektu je nájsť pedagóga, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do vzdelávacieho procesu úspešne vložil vlastné, netradičné formy práce s mladou generáciou. Samospráva chce týmto krokom zvýrazniť význam učiteľského povolanie v modernej spoločnosti a zároveň morálne oceniť tých, ktorí dosiahli so žiakmi výborné výsledky vo vedomostných súťažiach, športových olympiádach, ktorí sa stali pre ich žiakov druhými rodičmi a staršími priateľmi.

Ocenení pedagógovia – Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem

Katarína Baranová – bývalá pani učiteľka základnej školy vedela v žiakoch prebudiť záujem o svet čísel, matematických vzorcov, ktoré s ľahkosťou prenášala aj do umenia, výtvarnej výchovy.

Marcela Nemčeková – aktívna pani učiteľka materskej školy na Bulíkovej ulici dokáže nájsť v deťoch skrytý talent, vedie detí k zodpovedností za seba samých, ale aj za čistú prírodu.

Mgr. Oľga Chudovská – bývalá riaditeľka základnej školy dokázala nasmerovať detí na novú cestu životom, u nie jedného žiaka prebudila gény spojené s pedagogikou, učiteľskou profesiou.

Zdenka Tršková – chvály o práci o pani učiteľky sa nesú celou Petržalkou a preto sa rodičia veľmi rýchlo rozhodujú, do ktorej školy, triedy prihlásiť dieťa pre plnenie povinnej školskej dochádzky.

Mgr. Eva Tatárová – bývalá pani učiteľka bola spriaznenou dušou pre detí s poruchami učenia, svojím entuziazmom pomáhala žiakom i kolegom v odborovom zväze pracovníkov školstva.

web od 2day