Petržalčania využívajú moderný zberný dvor

Viac ako 4 tisíc tón odpadu odovzdali obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti za prvých 15 mesiacov od otvorenia prvého petržalského zberného dvora. Petržalčania za prvých sedem mesiacov roku 2010 naplnili 60 kontajnerov (cca. 330 tón) stavebným odpadom a 200 veľkokapacitných nádob (cca. 1.000 tón) objemným odpadom. Zberný dvor bol otvorený v apríli 2009 a je situovaný v areáli Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (VPS) na Čapajevovej ulici. Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov môže verejnosť bezplatne uložiť menší stavebný, objemný odpad (napr. skrine, postele, okenné rámy a pod.) či staré elektrospotrebiče. Spoplatnené je výlučne odoberanie opotrebovaných pneumatík z osobných vozidiel a to za výkupnú cenu, ktorá je dnes na úrovni 1,50 EUR za kus. Od začiatku augusta sú v areáli dvora umiestené aj dva kontajnery na použité šatstvo, textil či obuv.

Výstavba zberného dvora bola financovaná výlučne z miestneho rozpočtu a celkové náklady sa dostali na 75 tisíc EUR. Služby dvora môžu využívať obyvatelia od pondelka do soboty, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.Prevádzkovateľom zariadenia je Miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý pri spracovaní odpadu spolupracuje s mestskou spoločnosťou OLO a.s. a autorizovanými spracovateľmi. Otvorením dvora plní samospráva jednu zo svojich priorít v oblasti ochrany prírody a zároveň týmto aktívnym krokom prispieť k zvýšeniu poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Do zberných nádob je prísne zakázané umiestňovať komunálny a biologický rozložiteľný odpad (napr. lístie, tráva, uhynuté zvieratá).

Základné informácie pre verejnosť:

Petržalský zberný dvor – areál VPS, Čapajevova ul. 6
Kontakty: tel. 02/63 820 158, www.mpvps.sk
Prevádzkové hodiny – pondelok až sobota, 8.00 – 18.00 hod.
Povolený odpad – stavebný, objemný odpad, elektrospotrebiče, šatstvo, obuv
Zakázaný odpad – lístie, tráva, konáre stromov, uhynuté zvieratá
Spoplatnená služba – odovzdanie starých pneumatík (1,50 EUR / ks.)

web od 2day