Zima a bezdomovci v Petržalke

Zimné a teda chladné mesiace sú ťažkými najmä pre ľudí bez domova. Mestská časť Petržalka v spolupráci s mestskou políciou štvrťročne, a v zimných mesiacoch ešte častejšie, mapuje bezdomovcov na území Petržalky.
Pracovníci oddelenia sociálnych vecí sa snažia riešiť konkrétne problémy konkrétnych ľudí v konkrétnych situáciách, ako tomu je v ostatných dňoch v prípade bezdomovcov na Gessayovej, kde v prvý deň tohto roka horeli ich provizórne chatrče. Nadväzujú s nimi kontakt a podávajú základné informácie ohľadom ubytovacích, hygienických, zdravotníckych a finančných možností. Snažia sa im pomôcť s vybavovaním dokladov, ktoré často nemajú a z toho dôvodu nemôžu poberať dávky v hmotnej núdzi.Po niekoľkých rokoch života na ulici bezdomovci strácajú schopnosť komunikovať s úradmi (byrofóbia), preto je práca v teréne tak veľmi potrebná a neoceniteľná. Je potrebné im neustále dodávať odvahu prekonávať prekážky a navracať ich stratenú sebadôveru a sebaúctu.

Priamo na Štedrý deň sme usporiadali Vianočnú kapustnicu. Hlavným poslaním akcie bolo preukázať solidaritu s ľuďmi bez prístrešia, bezdomovcom, aby aj oni v tento najkrajší deň v roku mohli pocítiť náš záujem a prežili ho v pokoji a radosti.

Mestská časť Petržalka v minulosti poskytla finančné dotácie pre neziskovú organizáciou Depaul Slovakia, ktorá pomáha ľuďom bez prístrešia, znevýhodneným a sociálne vylúčeným. Finančnú dotáciu poskytla aj neziskovej organizácie Domov pre každého, ktorá prevádzkuje ubytovne pre sociálne odkázaných ľudí na Hradskej a Ivánskej ulici, ako aj miesto hygienickej očisty a výmenu šatstva. Za finančnej podpory našej mestskej časti sa podarilo občianskému združeniu Križovatka 24h zrealizovať vydanie tlačenej brožúry s dôležitými informáciami pre ľudí bez prístrešia – adresár nocľahární a ubytovní, možnosti stravovania, ako aj kde hľadať pomoc pri zdravotnom probléme. Snažíme sa aj občanov Petržalky motivovať a podporovať, aby nezostali ľahostajní voči „svojmu bezdomovcovi“, ktorý žije pod ich oknami. Počas zimy sme zverejnili na internetovej stránkelinku na pomoc bezdomovcov, ktorú poskytuje nezisková organizácia Proti prúdu-mobilný streetwork.

Koľko bezdomovcov v Petržalke žije? Kto sú tí ľudia a ako ich vníma spoločnosť? Presné štatistiky neexistujú. Podľa našich skúsenosti ich v Petržalke žije cca 300 ľudí. Ľudí, ktorí nemajú domov aj v jeho širšom zmysle, t.j. nemajú nielen domov, ale ani kvalitné sociálne vzťahy a hlavne prácu. Stávajú sa pre spoločnosť nepotrebnými a to ich vedie k asociálnemu spôsobu života, za čo ich spoločnosť „trestá“ extrémnym vylúčením zo života. Moderná sociálna práca vie, že koľko rokov človek žije na ulici, toľko rokov mu trvá začlenenie sa späť do spoločnosti. Prístup pracovníkov oddelenia sociálnych vecí Petržalka k ľuďom bez prístrešia je o vnímaní bezdomovectva ako vážneho sociálneho problému a nie ako priestupku.

web od 2day