Výzva na predkladanie ponúk – Oprava schodiska hlavného vstupu , oprava schodiska boč. vstupu pavilónu B2 – B3 a oprava spevnenej plochy ZŠ Pankúchova 4

web od 2day