Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka bude

v piatok 11. februára 2011 od 15,00 h do 18,00 h a

v sobotu 12. februára 2011 od 8,00h do 12,00 h.

V súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona c. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).. Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. V prípade závažných a odôvodnených prípadoch môže prihlásiť dieťa najneskôr do 31. mája 2011. Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,94 EUR.

Pri zápise je nutné predložiť

– občiansky preukaz zákonného zástupcu
– rodný list dieťaťa
– (podľa potreby aj preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa)

Školské obvody ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Budatínskej 61: Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (čísla 1 – 23), Znievska (29 – 63);

2. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Černyševského 8: Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

3. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Dudovej 2: Ambroseho, Bradáčová, Hrobáková, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starohradská, Starohájska;

4. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Gessayovej c. 2: Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla);

5. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Holíčskej 50: Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

6. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Lachovej 1: Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A;

7. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Nobelovom námestí č. 6: Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogolova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta, Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

8. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Pankúchovej č. 4: Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská cesta, Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, Sklodowskej, Šustekova;

9. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Prokofievovej 5: Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

10. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Tupolevovej 20: Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

11. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Turnianskej 10: Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.

Veľa dôležitých informácií o základných školách sa nachádza na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. (Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súčasne odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

web od 2day