Lesopark má ostať lesoparkom

Názor starostu Petržalky Vladimíra Bajana na budúcnosť lesoparku medzi Veľkým a Malým Draždiakom je jednoznačný – zachovať prírodný ráz lokality, nepovoliť ďalší výrub stromov a zasiahnuť len do tej miery, aby z lesoparku mohli byť úplne vylúčené motorové vozidlá.V tomto duchu pripravuje petržalská samospráva aj svoje konkrétne kroky. Starosta Vladimír Bajan zastavil (aj po konzultácii s poslankyňou petržalského zastupiteľstva Elenou Pätoprstou, ktorá stála na čele občianskeho negatívneho postoja k tomuto zámeru), konanie o v poradí štvrtom výrube drevín. Starosta požiada Mestské zastupiteľstvo a primátora Bratislavy, aby mesto upustilo od tohto investičného zámeru v rozsahu, aký plánovalo. Masívny nesúhlas verejnosti len podčiarkuje správnosť takéhoto rozhodnutia. „V prípade, ak budú v rozpočte mesta na rok 2011 predsa len vyčlenené financie na tento účel, vieme ich v menšej miere využiť na citlivejšie a rozsahom menšie úpravy lesoparku, ktoré mu neublížia“, hovorí Vladimír Bajan. Zvyšok, ktorý by sa tým ušetril, by mohlo mesto použiť na vybudovanie príjazdovej cesty k rodinnej zástavbe pri Malom Draždiaku z opačnej strany lesoparku tak, ako je to už pripravené a dotiahnuté do štádia územného rozhodnutia. Lesopark by sa tým odľahčil od motorových vozidiel.

web od 2day