Zápis prvákov do ZŠ

Koncom minulého týždňa (11.-12.2.) bolo v petržalských základných školách rušno. Rodičia so svojimi ratolesťami prichádzali na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012.
Do 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Petržalka na povinnú školskú dochádzku rodičia a zákonní zástupcovia zapísali dovedna 673 detí, z toho 293 dievčat a 380 chlapcov.

Najviac detí prišlo na zápis v Základnej škole na Pankúchovej ulici 4, v ZŠ Turnianska 10 a ZŠ Tupolevova 20. Najmenej detí zapísali v ZŠ Prokofievova 5 a ZŠ Nobelovo námestie 6.
Predpokladá sa, že až v 99 prípadoch požiadajú rodičia o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

V porovnaní s predošlými dvoma školskými rokmi zaznamenáva mestská časť Bratislava-Petržalka mierne rastúci počet prihlásených detí. Pre školský rok 2011/2012 je doteraz zapísaných o 51 detí viac ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, čo sa môže prejaviť aj v náraste počtu otváraných tried prvého ročníka o 2 až 3 triedy, ak sa nepotvrdia odklady.

web od 2day