Petržalka má rozpočet na rok 2011

Petržalka už nebude pracovať vo finančnom provizóriu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 22. marca schválilo rozpočet na rok 2011s príjmami a výdavkami v sume 24 696 539 EUR. Rozpočet nie je rozvojový, ale udržiavací, konsolidačný. Pokrýva všetky nevyhnutné výdavky na úlohy samosprávy v súlade všeobecne záväznými predpismi a štatútom hlavného mesta. Výška výdavkov v rámci jednotlivých programov reaguje, na príjmové možnosti, ktoré odrážajú ešte doznievajúce dopady hospodárskej krízy.

„Aj ja si viem predstaviť rozpočet lepší, rozvojovejší, avšak musíme pracovať s takými východiskami, aké sme do vienka dostali od bývalého zastupiteľstva, musíme sa vedieť vysporiadať so záväzkami, ktoré vznikli v minulosti a musíme aj zodpovedne pristupovať k našim úlohám a povinnostiam zo zákona. Nezabúdajme aj na to, že Národná rada Slovenskej republiky neustále príjma nové a nové legislatívne úpravy, ktoré majú dopad aj na náš rozpočet. Aj preto zdôrazňujem – nepríjmame rozpočet ako dogmu, čísla nie s navždy vytesané do kameňa, ale budeme sa k nim vracať či už pri záverečnom účte alebo pri prehodnocovaní rozpočtu v pravidelných intervaloch počas roka“ povedal poslancom na zasadnutí starosta Vladimír Bajan.

Okrem použitia bežných zdrojov rozpočet vytvára predpoklady a rezervy aj pre zapojenie už schválených alebo potenciálnych zdrojov (nové výzvy) z fondov EÚ. Ide najmä o projekty už spracované a pripravené zmluvne – projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia, či cyklotrasu Sevus Pontis z Petržalky cez Rusovce do Rakúska.

V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na pripravované ďalšie projekty Integrovaného systému rozvoja miest a obcí, revitalizáciu Ovsišťského námestia, II. etapu revitalizácie Sadu Janka Kráľa, digitálny úrad a digitálne zastupiteľstvo. Jednou z priorít MČ je aj podpora športových aktivít a športovísk, vo výdavkoch na vybudovanie športovísk je zahrnuté okrem iného aj spoluúčasť našej mestskej časti na vybudovaní tribún na futbalovom ihrisku Sklodowská. Tohtoročný rozpočet neumožňuje rozsiahle investície na komplexné riešenia problematiky terás, obnovy alebo výstavby chodníkov, cyklotrás a iných miestných komunikácií, počíta iba s realizáciu opráv a údržbou.
V rozpočte boli zmenou filozofie vytvorené podmienky na riešenie udržiavania zelených plôch z jedného miesta – to znamená, že táto starostlivosť o zelené plochy ako aj podnety a pripomienky obyvateľov budú už priamo koordinované a zabezpečované odbornými pracovníkmi miestnej organizácie Verejnoprospešné služby Petržalka.

V rámci zmien dali poslanci vyše 105 tisíc eur na opravu terás a presunuli 20 tisíc eur do programu oprava a údržba komunikácií na lávku cez Chorvátske rameno. Vo finančných výdavkových operáciách je zahrnutá ročná splátka úveru v celkovej výške 357 tisíc eur. Tento úver bol čerpaný na zateplenie školských objektov. Zostatok nevyčerpaného úveru cca 1 milión eur sú výdavky na už zazmluvnené zateplenia, ktoré sa však fakturujú až v tomto roku.

web od 2day