Priority Petržalky 2010 – 2014

Poslanci miestneho zastupiteľstva v stredu 27. apríla 2011 väčšinou hlasov odsúhlasili Prioritné ciele Petržalky na štvorročné volebné obdobie. Navrhli niekoľko doplnkov, väčšinu ktorých si autoremedúrou osvojil starosta Vladimír Bajan. Ide o otvorený dokument, ktorý počas volebného obdobia bude možné dopĺňať, aby mohol reflektovať aktuálny vývoj.

Ako transparentná samospráva bude Petržalka nad rámec zákona na svojej oficiálnej stránke zverejňovať dôležité informácie, napr. program a materiály na rokovanie zastupiteľstva, ako aj uznesení či hlasovania poslancov, objednávky, faktúry, zmluvy, investičné zámery, verejné prerokovania, výberové konania, verejné súťaže, verejné vyhlášky, oznamy a pod.. okrem toho zefektívni, zracionalizuje a profesionalizuje procesy vnútri i navonok úradu, tovar a služby bude obstarávať elektronickými aukciami, efektívne, transparentne a profesionálne nakladať so svojim majetkom.

Ďalej chce mestská časť v záujme transparentnosti realizovať prenosy z rokovania MZ cez internet, implementovať podmienky a pravidlá pre riadenie kvality pre efektívnejší, účelnejší, hospodárnejší a transparentnejší výkon samosprávnych funkcií. Ambíciou mestskej časti bude po zavedení systému riadenia prejsť hodnotením a dosiahnuť certifikát kvality pre samosprávu.

V oblasti územného rozvoja pri posudzovaní investičných zámerov v stabilizovanom území pri výstavbe nových objektov budú prípustné iba také aktivity, ktoré nielen zvýšia kvalitu existujúcej zástavby, ale najmä prevádzkovú kvalitu územia. Znamená to možnosť výstavby parkinggaráží, športových a telovýchovných zariadení, kultúrno-spoločenských objektov, domovov sociálnych služieb alebo materských škôl. Rozvojovom území bude mestská časť preferovať výstavbu objektov, ktoré prinesú Petržalke vyššiu kvalitu, atraktivitu, zamestnanosť a mestský charakter prostredia. K prioritným cieľom patrí aj koľajová doprava do Petržalky a koncepčné riešenie statickej dopravy.

Medzi prioritami je aj revitalizácia Domu kultúry Zrkadlový háj, rekonštrukcia terás v súčinnosti s hlavným mestom SR a ostatnými zainteresovanými subjektmi a podnikateľmi. Snahou mestskej časti bude získať prostriedky EU na rekonštrukciu bývalého divadla Ludus, rekonštrukciu Vlasteneckého a Ovsišťského námestia, na II. etapu revitalizácie Sadu Janka Kráľa a z OPBK sa Petržalka bude uchádzať o financie na revitalizáciu vnútroblokov a lokálnych cyklotrás. Za dôležité poslanci považujú tiež profesionalitu v starostlivosti o čistotu, poriadok, zeleň a starostlivosť o oddychové zóny v okolí Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka.

V oblasti školstva sa Petržalka zamieria prioritne na dokončenie opráv objektov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na podporu vzniku nových škôlok aj v spolupráci s neziskovým sektorom a celkovo chce podporovať inovácie v školách a modernizáciu školských ihrísk. Najdôležitejšími cieľmi petržalskej samosprávy v sociálnej oblasti bude nielen materiálne aj technicky dobudovať zariadenia DOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici a Klubov dôchodcov, ale napríklad aj zaviesť nové služby pre seniorov a podporiť vznik denného stacionára.

Dôležitým cieľom bude spolupodieľať sa na vybudovaní futbalového štadiónu na ulici M. C. Sklodowskej. V spolupráci s mestom a prípadne inými investormi vybudovať plaváreň a viacúčelovú športovú halu. Zatraktívnia sa podujatia kultúrnych zariadení Petržalky a dobuduje sieť pobočiek Miestnej knižnice.

Veľmi významným cieľom petržalskej samosprávy bude prerozdelenie kompetencií a finančných tokov medzi hlavným mestom a mestskou časťou i aktívna tvorba a pripomienkovanie legislatívy týkajúcej sa samosprávy.

web od 2day