Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2011

Čo by sme mali vedieť o sčítaní obyvateľov?
V týchto dňom na petržalskom Miestnom úrade preberajú sčítací komisári tlačivá na Sčítanie ľudu 2011. Už o niekoľko dní nás začnú navštevovať. Preto Vám ponúkame servisné informácie.

Prečo je sčítanie dôležité?
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční naraz vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ide o jedno z najvýznamnejších a najrozsiahlejších štatistických zisťovaní. Sčítanie prispeje k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii aj životných podmienkach obyvateľstva SR.
Pre Petržalku je veľmi významný údaj a počte obyvateľov mestskej časti. Tento údaj totiž ovplyvňuje výšku finančných prostriedkov, ktoré plynú do miestneho rozpočtu vo forme podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb).

Rozhodujúci okamih sčítania
Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa všetky údaje zisťujú.
Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov.

Čas sčítania.
Čas sčítania je naplánovaný na obdobie od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom osobne odovzdali tlačivá a poučili ich o spôsobe vyplnenia tlačív.
Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
Sčítací komisár po rozhodujúcom okamihu sčítania navštívi opäť všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a vyzbiera vyplnené tlačivá, resp. zistí, kto z obyvateľov v jeho sčítacom obvode sa sčítal elektronicky. Obyvateľov, ktorí sa pôvodne chceli sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužili, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Sčítacie tlačivá.
Tlačivo A. Údaje o obyvateľovi vydá sčítací komisár pre každého z členov domácnosti a komisár odovzdá aj jedno tlačivo B. Údaje o byte. V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj formulár C. Údaje o dome. V bytových domoch vyplnia formuláre C väčšinoví vlastníci domu, prípadne správca alebo organizácia spravujúca prevažnú časť domu v spolupráci s pracovníkmi Miestneho úradu. Okrem príslušných tlačív domácnosť dostane aj obálku s dvojhárkom, na ktorom sú vysvetlivky a návod na vyplnenie tlačív. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom.
Pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme.

Treba vyplniť všetko?
V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je pre občanov SR povinnosť, ktorá vyplýva zo Zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas…"

Bezdomovci a sčítanie.
Ľudia bez prístrešia, ktorí majú v občianskom preukaze uvedené miesto posledného trvalého pobytu Petržalku, nemajú svojho sčítacieho komisára (vzhľadom na to, že v rámci mestskej časti migrujú). Pre bezdomovcov sú sčítacie tlačivá priamo v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka na Kutlíkovej ulici č. 17, kde pracovníčky pomôžu ľuďom bez prístrešia formuláre vyplniť na prvom poschodí, č. dverí 105 a 106.

Elektronické sčítanie.
Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk. Ak sa definitívne rozhodnete sčítať elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár v zalepenej obálke spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Identifikátor neslúži na identifikáciu obyvateľa ale na identifikáciu sčítacích formulárov. Zabezpečuje, aby sa obyvatelia právoplatne sčítali iba raz a následne sa mohli dáta spracovať elektronicky. Dovedna sú tri typy identifikátorov (identifikátor pre obyvateľa, byt, dom). Sčítací komisár identifikátory doručí bez toho, aby ste museli o ne vopred požiadať.

Ako spoznáme sčítacieho komisára?
Sčítací komisár musí nosiť na viditeľnom mieste osobitné poverenie s logom Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, na ktorom je vyplnené jeho meno a priezvisko, uvedená mestská časť Petržalka a číslo sčítacieho obvodu. Nesmie chýbať dátum, okrúhla pečiatka starostu mestskej časti Bratislava Petržalka a podpis starostu. Na druhej strane osobitného poverenia je uvedený termín, počas ktorého sčítací komisár je oprávnený sčítanie vykonať a kontakt na obec, na ktorom si môže obyvateľ preveriť pravosť sčítacieho komisára.
Sčítací komisár je povinný na požiadanie preukázať sa platným Občianskym preukazom.
Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá si môžete prevziať a po sčítaní odovzdať pri dverách bytu.

Po vyplnení tlačív.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania (z 20. na 21. mája) sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Potrebujete informácie?
Akékoľvek informácie o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v Petržalke môžete získať osobne na Oddelení organizačných vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka na Kutlíkovej 17 na 1. poschodí u PhDr. Denisy Paulenovej, Moniky Škamlovej a Heleny Čiernikovej, alebo telefonicky na č. 68 28 68 21, 68 28 68 22, prípadne na info@petrzalka.sk, denisa.paulenova@petrzalka.sk. Informácie o celoplošnom sčítaní ľudu 2011 získate aj na http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24273.

web od 2day