Ďalší krok petržalskej samosprávy v riešení statickej dopravy

Doterajší vývoj automobilizácie a nárast z toho vyplývajúcich problémov v intraviláne sídiel viedol k zmene pohľadu na zásadné faktory, ktoré tento stav spôsobili. V celej dlhej vývojovej etape bol vo vyspelých štátoch praktizovaný ponukový prístup, kedy sa na rastúce požiadavky automobilovej dopravy reagovalo rozvojom komunikačnej siete a nadväzujúcich dopravných plôch.
Statická doprava patrí dnes medzi jeden z najvážnejších problémov v Petržalke. Podľa odhadov tak dnes v našej mestskej časti chýba približne 20 tisíc parkovacích miest. Celý vývoj tak dospel do štádia, kedy sa ukázala nevyhnutná voľba novej stratégie. Statickú dopravu je potrebné riešiť systematicky, aby bola dosiahnutá jednotnosť v parkovacej politike na území celej Bratislavy. Zároveň naša mestská časť chce byť lídrom v riešení statickej dopravy na Slovensku a preto nadviazala spoluprácu so ZMOS-om, Slovenskou parkovacou asociáciou Žilina ako aj so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú parkovacou politikou (IAR SR a.s. B. Bystrica, družstvo IDOPS – automatizované parkovacie systémy Bratislava a pod.).
Riešenie nespočíva v jednom konkrétnom opatrení, ale v kombinácií viacerých postupov, ktoré by pôsobili synergicky a zlepšili situáciu:

• Výstavba parkovacích domov
• Využitie vnútroblokov na budovanie parkovacích státí v symbióze so zeleňou
• Vytvorenie jednosmerných komunikácií a následné kolmé, alebo šikmé parkovanie
• Rezidenčné parkovanie
• Riešenie statickej dopravy pri novostavbách
• Predaj nových bytov aj s parkovacími miestami atď.

Po analýze súčasného stavu sa poslanci Petržalky na svojom dnešnom zasadnutí zhodli na tom, že je potrebné
– pripraviť zadanie na vypísanie verejnej súťaže na spracovanie koncepcie statickej dopravy a následne vypísať túto verejnú súťaž,
– iniciovať potrebné legislatívne zmeny v zákonoch a normách (napr. novelu zákona č. 582/ 2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti o a novelu STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácií § 13, čl. 193),
– preveriť možnosť vypracovania VZN pre statickú dopravu u novostavieb (požadovať pre výpočet požadovaných miest na parkovanie koeficient 2, nových investorov zaviazať pri predaji bytov povinnosť predaj aj s parkovacími miestami (2 a viac izbový byt – 2 miesta)),
– rokovať s hlavným mestom Bratislava o spoločnom riešení statickej dopravy v Petržalke, najmä o pozemkoch na území Petržalky vhodných na nové parkoviská a parkovacie domy ale aj o vytvorení spoločného podniku na výstavbu a prevádzkovanie statickej dopravy v Petržalke,
– vytvoriť podmienky pre investorov na výstavbu parkovacích domov.

web od 2day