V Materských školách v septembri cez 2200 detí

Materské školy v Petržalke bude od septembra navštevovať 2 221 detí.

Pre nastávajúci školský rok 2011/2012 eviduje mestská časť Bratislava-Petržalka 940 žiadostí o prijatie detí do materskej školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, čo je oproti minulému roku o jednu žiadosť menej. Pre nový školský rok mestská časť prijíma do svojich 19 materských škôl 622 nových detí.
V školskom roku 2011/2012 mestská časť Petržalka otvorí 100 tried MŠ. Navštevovať ich bude 2 221 detí, čo je o 72 detí menej ako v minulom školskom roku. Dôvodom je zníženie počtu detí v jednotlivých triedach podľa platného Školského zákona. (Napr. v triede 5 – 6 ročných detí nemôže byť 28 detí, ale len 22 detí a po schválení prekročenia počtu detí o 3 môže byť v triede 5 – 6 ročných detí 25 detí. Podobne je to aj u ostatných vekových kategórií.)
Všetky materské školy požiadali mestskú časť o súhlas prekročiť počet detí v každej triede o 3 a následne po súhlase zriaďovateľa požiadali o súhlas aj Štátnu školskú inšpekciu, ktorá návrhu vyhovela.
Od septembra otvárame v materských školách štyri špeciálne triedy pre 41 detí. Z toho 2 triedy, v ktorých bude 12 detí, budú využívať škôlkari s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), ďalšia trieda (8 detí) je pre maloletých s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a v poslednej triede bude 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).
So súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave môže mestská časť Bratislava-Petržalka ďalej prevádzkovať 3 zriadené náhradné triedy v MŠ Bzovícka, v MŠ Röntgenova a v MŠ Ševčenkova až do školského roku 2012/2013.
Od 1. januára 2012 sa plánuje, na základe schválenia v miestnom zastupiteľstve, sprevádzkovať novú náhradnú triedu v materskej škole na Holíčskej ulici č. 30. Do tejto triedy by malo byť umiestnených 18 detí.
Z kapacitných dôvodov nebolo možné prijať 318 detí. Väčšina z nich – až 138 – má menej ako 3 roky a sú narodené v roku 2009. Ďalších 109 neprijatých tvoria trojročné deti a mladšie, narodené od 1.9.2008 do 31.12.2008. Do škôlok a nedostalo ani 46 detí, ktorých matky sú na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, 21 detí s trvalým bydliskom mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka a 4 deti so zdravotným postihnutím (Dawnov syndróm, epilepsia, deti s rôznymi alergiami.)

web od 2day