Spolu pre Petržalku

Starosta Vladimír Bajan pozvalvo štvrtok popoludní 8. septembra na informačné stretnutie mestských poslancov, ktorí hája záujmy Petržalky v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Hovorili spolu o prioritách mestskej časti a hlavného mesta, príprave budúcoročného rozpočtu, snahe budovať športoviská v Petržalke, o problémoch, ktoré obyvateľom aktuálne spôsobujú zmeny v MHD, ale aj o riešení havarijného stavu terás či o dôkladných podkladoch pre tvorbu nového Územného plánu Bratislavy z pohľadu života Petržalčanov. Starosta Vladimír Bajan zdôraznil potrebu spoločného postupu hlavného mesta a Petržalky v riešení statickej a dynamickej dopravy: „Verím, že hlavné mesto do konca roka prijme celomestskú koncepciu parkovania s prihliadnutím na špecifiká mestských častí“, povedal.

Poslanci sa pýtali na starostov názor na výmenu pozemkov pod PKO, diskutovali aj o projekte ISRMO (Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí) z prostriedkov EU z operačného program Bratislavský kraj. Petržalský projekt v sebe zahŕňa aj revitalizáciu sociálne a ekonomicky problémových oblastí (okolie Kopčianskej a Čapajevovej ulice). Poslanci sa dozvedeli, že hoci petržalský projekt bol ešte začiatkom tohto roku posúdený ako najlepšie pripravený, zmeny pravidiel pre poskytnutie finančných prostriedkov uprostred rozhodovania môžu tento projekt odsunúť, pretože zmeny pravidiel sa týkajú povinných priorít, ktoré pôvodne boli zadefinované inak.

Na stretnutí s petržalskými mestskými poslancami sa starosta Vladimír Bajan dotkol aj aktuálnych otázok, ktoré ovplyvnia chod samosprávy už v blízkej budúcnosti, a to prípravy zákona o miestnych daniach a zmeny fiškálnej reformy v širších súvislostiach s dosahom na každodenné praktické plnenie úloh samosprávy na území mestskej časti. Poslanci privítali starostovo pozvanie a dohodli sa s ním na pravidelných stretnutiach a výmene informácií s vedením mestskej časti.

web od 2day