Komuniké z rokovania Miestneho zastupiteľstva

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 8. zasadnutí zobrali na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva splatných k 31.10.2011. Ďalej Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti za III. štvrťrok tohto roku,

– schválilo návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka,

-skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v objekte Materskej školy, Holíčska 30
pre Občianske združenie Materské centrum Budatko je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytových priestorov v časti bývalých detských jaslí objektu Holíčska 30 pre OZ Materské centrum Budatko,

-skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2 pre Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik Bratislava na dobu od 01.12.2011 do 30.11.2016 v rozlohe 100,74 m2 za cenu 60 € za m2/ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov, t.j. spolu 7 253,28 € za rok,

-skonštatovalo, že pozemok, parc. č. 957/2 je súčasťou areálu Základnej školy na Dudovej ul. č. 2. Časť areálu má žiadateľ v dlhodobom prenájme od roku 2002 do 30. 11. 2011. Účelom prenájmu bolo vybudovanie tenisových kurtov a prevádzkovej budovy ako stavieb dočasných a ďalšie udržiavanie a prevádzkovanie športového areálu. Navrhovaný prenájom je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom pozemku, parc. č. 957/2 o výmere 12 997 m2, pre TJ Slávia Právnik Bratislava, o. z. na dobu určitú od 1. 12. 2011 do 31. 05. 2012 za cenu 4,05 €/m2 ročne t. j. spolu za obdobie prenájmu 25 994 €,

-skonštatovalo, že v rámci predvstupovej pomoci pristupujúcich krajín v programe cezhraničnej spolupráci PHARE CBC pre r. 2001 a v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. OZ Bratislava vybudovala vodohospodárske dielo „Revitalizácia Chorvátskeho ramena, vyústenie Chorvátskeho ramena do pravostranného priesakového kanála zdrže Hrušov“ za účelom odvodnenia diaľnice D 61 Berg – Bratislava v úseku Einsteinovej ulice, na zmiernenie dopadov na životné prostredie, ako aj oživenie urbanizovaného územia Chorvátskeho ramena,

-schválilo zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 434 zo dňa 29. septembra 2009 takto: Miestne zastupiteľstvo odplatný prevod stavby „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., OZ Bratislava za cenu 1,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa,

-skonštatovalo, že časť pozemku, parc.č. 3073/66 (diel č.7) je súčasťou prístupovej komunikácie do areálu Strediska výcviku vodičov MV SR na Kopčianskej ulici, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a je potrebné posudzovať prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom časti novovzniknutého pozemku, časť parc.č. 3073/66 o výmere 184 m2, zastavané plochy a nádvoria pre Ministerstvo vnútra SR na dobu od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2014, za cenu 12,36 €/m2 ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa,

-zobralo na vedomie Podnikateľský plán Bytového podniku Petržalka s r.o. na rok 2011,

-zobralo na vedomie Správu z následnej finančnej kontroly dokladovania faktúr uhradených z rozpočtu mestskej časti v I. polroku 2011 oddelením životného prostredia,

-schválilo návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena člámku 80.

-schválili Stanislavovi Fialovi miestnemu kontrolórovi mestskej časti odmenu na 1. polrok 2011 vo výške 20 % z jeho určeného mesačného platu.

web od 2day