Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: milka.podmajerska@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kancelária starostu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kancelária starostu, 1. poschodie.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 22.11. 2011 o 12.00. hod.

web od 2day