Vianočná prevádzka v Zbernom dvore

Miestny podnik Verejnoprospešných služieb Petržalka informuje obyvateľov, že v dňoch od 27. decembra až 31.decembra 2011 je prevádzková doba v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici č. 6 upravená.
Zberný dvor bude od 27. až do 30. decembra otvorený denne od 10,00 do 18,00 hodiny a na Silvestra 31. decembra bude Zberný dvor zatvorený.

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke. Do Zberného dvora možno priniesť:

– drobný stavebný odpad po malých úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo,

– objemový odpad (len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok, s poplatkom 1,5 €/ks

– kovový odpad bez obmedzenia

– elektroodpad – chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. – bez obmedzenia,

– tabuľové sklo

podrobnosti sa dozviete na http://mpvps.sk/zberny-dvor/zberny-dvor.html

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici miestneho podniku VPS a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora, predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu.
adresa:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,
Čapajevova 6,
telefón na vrátnicu 02/63 821 203, 0905/902 254

web od 2day