Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Petržalka a spoločnosťou ARGUSS, s. r. o. pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční

ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

dňa: 28.04.2012
od 10,30 hod. do 12,30 hod.
v lokalite: Ovsištské námestie 1
(vedľa Jednoty)

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

• Staré náterové hmoty
• Odpadové rozpúšťadlá
• Pesticídy
• Oleje a tuky
• Batérie a akumulátory
• Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
• Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
• Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám–nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 16,00 hod., tel. č. 0902 947 870.

web od 2day