Fakty a mýty o výstavbe pri Sade Janka Kráľa

V pondelok 19. marca uplynula hlavnému mestu lehota, v ktorej bolo možné v rámci územného konania podať pripomienky, návrhy a vyjadrenia k navrhovanej stavbe „Polyfunkčný objekt BAJO, Krasovského ulica“. Je zarážajúce, že hlavné mesto Bratislava, ktoré v tomto konaní vystupuje ako dotknutý orgán aj ako účastník konania, nedoručilo mestskej časti žiadne vyjadrenie. Pritom malo možnosť požiadať o predĺženie určenej lehoty. Treba dodať, že v zmysle zákona ak sa dotknutý orgán v stanovenej dobe nevyjadrí ma sa za to, že so stavbou súhlasí. Jediné stanovisko mesta k tejto stavbe je teda z roku 2009 – toto stanovisko je kladné. Vyjadrenia pána primátora i jeho hovorcu teda ostali len v rovine mediálnej.

Nie je pravdou, že bývalý starosta stavbu zamietol a súčasný starosta ju opätovne otvára, chce ju odobriť alebo ju nebodaj presadzuje. Zámer je v rôznych podobách predmetom konania mestskej časti už od roku 2007. Nesúhlasné stanovisko bývalého starostu, ktoré sa spomína v médiách i na internete ako jediné, nie je rozhodnutím o zastavení stavby. Okrem toho mestská časť napr. v roku 2007 súhlasila s výrubom stromov na danom území, kladne sa vyjadrila aj v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v roku 2008.

Nesúhlasným stanoviskom z roku 2008 sa vtedajší starosta vyjadroval v zmysle komunálneho záujmu, ako predstaviteľ samosprávy. S takýmto stanoviskom sa stotožňuje aj súčasný starosta. To však nebráni investorovi, aby sa na miestny úrad neobrátil so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia, čo je už ale parketa stavebného úradu a ide o prenesený výkon štátnej správy. Tu už nejde o vyjadrenie stanoviska samosprávy, či je stavba vo verejnom záujme. Ide o územné konanie v zmysle stavebného zákona. Preto súčasný starosta nemal inú možnosť ako na základe žiadosti investora oznámiť začatie územného konania, čím naplnil literu zákona. Nič viac a nič menej. Nevyjadruje tým ani komunálny ani samosprávny názor, nevyjadruje ani svoj vlastný názor. To isté by musel urobiť aj súčasný primátor, pán Nechala alebo ktokoľvek iný, kto by bol v tejto chvíli starostom.

Kauzou sa táto stavba stala aj preto, lebo jej projektantom je Ing. Marián Bajan. Ten však stojí aj za inou navrhovanou stavbou v Petržalke – Administratívnym centrom na Budatínskej ulici. V tomto prípade súčasný starosta Vladimír Bajan územné konanie zastavil – to znamená, že reálne stavbu zamietol. Stalo sa tak presne 1. marca 2012 (v deň, kedy bolo vydané oznámenie o začatí územného konania v prípade stavby na Krasovského).
V čase, kedy sa stavbou na Krasovského ulici začala zaoberať petržalská samospráva (t.j. v r. 2007) ešte súčasný starosta nemohol ani len tušiť, že v roku 2010 bude kandidovať za starostu Petržalky a nemohol to vedieť ani investor.

Keďže v prípade dnes diskutovanej stavby na Krasovského predpokladal starosta možný konflikt, požiadal v januári 2012 Krajský stavebný úrad o vylúčenie z konania a rozhodovania o nej. Ten však jeho žiadosti nevyhovel.
Zainteresovanosť súčasného starostu, resp. obvinenia z rodinkárstva a podobne sú preto subjektívne a neopodstatnené.

Celá hystéria okolo tejto stavby je vytvorená umelo, je dávaná do absurdných a nepodstatných súvislostí a neposudzuje sa vecne a triezvo. Súčasný starosta neurobil nič, čím by stavbu podporil. Žiaľ, ani súčasný primátor neurobil reálne zatiaľ nič, čím by jej zabránil.

V danej lokalite už jedna 16-poschodová budova stojí – tá, v ktorej býva aj pán Nechala. Okrem nej má od bývalého vedenia Petržalky územné i stavebné povolenie ďalšia 16-poschodová budova – Polyfunkčné centrum Einsteinova ul., objekt polyfunkčný dom a hotel. V tesnej blízkosti.
Starosta Petržalky Vladimír Bajan nepovolil výstavbu Polyfunkčného objektu na Krasovského ulici. Žiadnym svojim krokom túto stavbu nepodporil, koná len v zmysle zákona. Ak stavebný úrad po posúdení návrhu zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stavbu neumiestni a návrh zamietne.

web od 2day