Komuniké z rokovania MZ 17.4.2012

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

• konštatovalo zánik členstva p. Tomáša Ágoštona

• zvolilo p. Kristínu Hájkovú za členku spomínaných komisií Miestneho zastupiteľstva a za členku pracovnej skupiny pre zámer zlepšenia technického stavu terás,

• zobralo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. marcu 2012,

• schválilo VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,

• schválilo VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 1. septembra 2012,

• schválilo použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie nákladov vzniknutých pri realizácii projektu „Revitalizácia Ovsišťského námestia“ vo výške 5% z celkovej sumy projektu, tzn. vo výške 6 809,00 € a v prípade nezískania nenávratného finančného príspevku použitie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Revitalizácia Ovsišťského námestia“ z rozpočtu mestskej časti na rok 2012,

• schválilo použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie nákladov vzniknutých pri realizácii projektu „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II.etapa“ vo výške 5% z celkovej sumy projektu, tzn. vo výške 27 515,54 €,

• schválilo zámer výstavby plavárne; vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia; nadobudnutie vzťahu k pozemku, použitie finančných prostriedkov z predaja akcií Dexia banka, a.s. (Prima Banka, a.s.) do výšky 500-tis.€ na účel výstavby plavárne; prijatie úveru do výšky 1 mil. € na účely financovania investičných výdavkov projektu,

• uložilo požiadať BSK o spoluprácu pri financovaní príp. realizácii investície,

• skonštatovalo, že spoločnosti BIG BOARD Slovensko, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava je vlastníkom reklamných zariadení na parcelách č. 5284/21 a 5284/20 a z toho dôvodu je potrebné posudzovať prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa a preto
schválilo prenájom týchto pozemkov, v lokalite Einsteinova – Prístavný most na dobu 5 rokov za cenu 48,20 €/m2/rok,

• skonštatovalo, že predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Gercenovej 8/B v Bratislave Ing. Patrikovi Uhrínovi, Adámiho 26, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo predĺženie tejto zmluvy na obdobie od 1. júna 2012 do 31. mája 2022. Výška nového nájomného je 6 796,20 €/rok a mesačný nájom vo výške 566,35 €.

• schválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Gercenovej 8/C v Bratislave Ing. Patrikovi Uhrínovi, Adámiho 26, na obdobie od 1. júna 2012 do 31. mája 2022 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výška nového nájomného je 4 644,00 €/rok, mesačný nájom 387,00 €, celková výmera 119,06 m2,

• konštatovalo, že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Rovniankovej 5 doterajšiemu nájomcovi Jane Bystričanovej, Rovniankova 7, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo predĺženie tejto zmluvy o prenájme doterajšiemu nájomcovi Jane Bystričanovej na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2016. Výška nového nájomného je 8.019,45 €/rok, mesačný nájom 668,29 €. Celková výmera predmetu nájmu je 230,54 m2,

• schválilo prenájom časti pozemku, parcela č. 2843/47 o výmere 41,5 m2,– ostatná plocha, na obdobie od 1. apríla 2012 do 31. marca 2014 pre žiadateľa Martina Majora, Furdekova Bratislava,

• konštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, pre o. z. PRÁVNIK – tenisová škola TRČKA KUREK, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo nájom nebytových priestorov v budove ZŠ Dudova 2, v suteréne, trakt B3 o výmere 100,74 m2 pre PRÁVNIK – tenisová škola TRČKAKUREK, o. z., na dobu určitú od 1. mája 2012 do 30. apríla 2022 za cenu 10,- €/m2/rok,

• konštatovalo, že prenájom pozemku v areáli Základnej škole Dudova 2, o.z. PRÁVNIK – tenisová škola TRČKA&KUREK, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo nájom pozemku parcela č. 957/9 – ostatná plocha o výmere 4541 m2, v areáli Základnej školy pre PRÁVNIK –tenisová škola TRČKA KUREK, o. z., ako prípad hodný osobitného na dobu určitú odo dňa 1. mája 2012 do 30. apríla 2022 za cenu 1 €/m2/rok ,

• schválilo nájom nebytových priestorov v pavilóne detských ihrísk, Ambroseho ul.č.10, o výmere 107,32 m2 pre doterajšiu nájomníčku p. Marcelu Sladkú, Nejedlého 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú odo dňa 1. júna 2012 do 31. mája 2017 za cenu 52,92 €/m2/rok,

• konštatovalo, že žiadateľ, pán Peter Rybár, ktorý je od roku 2007 nájomcom objektu – strážneho domčeka nachádzajúceho sa na pozemku parcela č.1085, na vlastné náklady vykonal rekonštrukciu objektu a jeho zateplenie a preto je potrebné nájom tohto objektu posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa,

• schválilo nájom nehnuteľnosti, objektu – strážneho domčeka o výmere 22,72 m2 na pozemku parc.č.1085 – ostatná plocha o celkovej výmere 3540 m2 na Gessayovej ul.č.22 pre p. Petra Rybára, bytom Nám. Hraničiarov 6/a, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú odo dňa 1. mája 2012 do 30. apríla 2017 za cenu 45,20 €/m2/rok,

• skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10 pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava o výmere 365,11 m2 pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Žehrianska 9, na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú od 1. apríla 2012 do 31. augusta 2017, za cenu 8,50 €/m2 ročne t. j. celkom 3103,43 € +740,44 € za spoločné priestory,

• skonštatovalo, že nájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy, Fedinova 7, pre n. o. Vysnívaný domov, Tehelná 23, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

• schválilo prenájom nebytových priestorov v časti bývalej materskej školy, Fedinova 7, pre n. o. Vysnívaný domov, Tehelná 23, 831 03 Bratislava, v rozsahu 1 139,58 m2 za cenu 10 €/m2 za rok, t.j. 11 395,80 € za rok, na dobu od 1. apríla 2012 do 31. marca 2022,

• schválilo predaj pozemku, parcela č. 5803 o výmere 74 m2, zastavané plochy a nádvoria pre Západoslovenské elektrárne Distribúcia a.s., so sídlom Čulenova 6, za cenu 167,30 €/m2, podľa znaleckého posudku,

• neschválilo predaj pozemku, parcela č. 1444/11 o výmere 3029 m2, ostatná plocha pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. so sídlom Kutlíkova 17,

• schválilo odňatie pozemkov, parcela č. 5820/2 – ostatné plochy o výmere 7 m2, parcela č. 5820/3 – ostatné plochy o výmere 8 m2, zo správy mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Čl. 84 ods. (2) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na zabezpečenie úloh hlavného mesta,

• neschválilo odňatie pozemkov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísaných na LV č. 2644 v zmysle čl.84 ods. (2) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na zabezpečenie úloh hlavného mesta,

• schválilo správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku parc. č. 3662/20 v k. ú. Petržalka,

• schválilo predaj pozemku parcela č. 3662/20 – ostatné plochy o výmere 516 m2 zverený do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka kupujúcemu p. Alanovi Lesykovi, Novohradská ul. č. 12, za cenu 69 600,- €

• schválilo účelové dotácie ŠSK B.S.C. 3000€, MŠKI 15 000€, HC Petržalka 2010 5 000€, Plaveckej akadémii 3 000€, Pomoc ohrozeným deťom 2 000€,

• priznali odmenu Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2012,

• schválilo pripraviť materiál o výstavbe 25 podlažnej budovy neďaleko SJK,

• neschválilo zmenu v zložení členov Miestnej rady.

web od 2day