Starosta udelil ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2012

V Petržalke ocenili Junior – osobnosť 2012

V Petržalke dnes po siedmy raz ocenili žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.Som hrdý na tú našu mládež, ktorá sa popri škole dokáže venovať veľkému množstvu voľnočasových aktivít, ale dojala ma obetavosť žiačky Janky Kulovej, ktorá sa dokázala postarať o nevidomých rodičov. Toto sú tie silné príbehy, ktorými presviedčam verejnosť, že Petržalka nie je anonymné sídlisko ľudí, ktorí tam len bývajú alebo prebývajú, ale predovšetkým miesto kde bývajú tisíce slušných aj mladých ľud, so srdcom na pravom mieste“, , povedal starosta Vladimír Bajan po udelení ocenení Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka.

Ocenenie junior Osobnosť Petržalky 2012 si prevzalo 11 žiakov.

Lea Začková je žiačkou 9. ročníka v ZŠ, Lachova 1.

Svoje štúdium na ZŠ zavŕšila mimoriadnymi a vynikajúcimi výsledkami v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, kde v matematike získala 100 percentný úspech a v slovenskom jazyku 92%, čím sa zaradila medzi najúspešnejších žiakov nielen našej mestskej časti ale aj v rámci Slovenskej republiky a aj týmito vynikajúcimi výsledkami a úspechmi Lea reprezentovala svoju školu a našu mestskú časť, za čo jej patrí veľké uznanie. Najvýraznejšie výsledky dosahovala v matematickej olympiáde, je aj jazykovo nadaná. V tomto školskom roku obsadila 2.miesto v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry a niekoľkokrát sa úspešne zúčastnila okresných kôl v anglickom jazyku.

Miroslava Janišová žiačka 9.A triedy v ZŠ, Černyševského 8.

Počas celej školskej dochádzky dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky, čo potvrdila aj v tohtoročnom celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, kde v matematike dosiahla 100 %-nú úspešnosť. Každý rok reprezentuje svoju školu na okresných olympiádach. V geografickej olympiáde získala 1. miesto, v biologickej olympiáde 1., 2, a 3. miesto a 2.miesto v dejepisnej olympiáde. Dlžná neostala nič ani športu. V streľbe zo vzduchovky školské družstvo, ktorého je členkou, získalo 2. miesto v okresnom kole. Je predsedníčkou školského parlamentu.

Jaroslav Kuchárik je žiakom 9. B triedy v ZŠ, Dudova 2.

Je všestranne nadaný a talentovaný, o čom svedčia jeho výsledky a úspechy už od 5. ročníka v olympiáde zo slovenského jazyka, v súťaži Hviezdoslav Kubín. V okresnom kole technickej olympiády tohto roku dosiahol 1. miesto a následne v krajskom kole tejto súťaže sa umiestnil na 2. mieste, v okresnom kole chemickej olympiády získal 2. miesto a úspešný bol aj v krajskom kole tejto olympiády.

Dominik Orth, je žiakom 9.A triedy v ZŠ, Budatínska 61.

Nepozná slová nemôžem, nechcem, nedá sa. Pomáha spolužiakom s matematikou, fyzikou, svetovými dejinami či v slohových prácach, v ktorých mimoriadne vyniká. Ocenenie si osobitne zaslúži za úspešnú reprezentáciu školy a mestskej časti v dejepisnej a biblickej olympiáde, jazykových a literárnych súťažiach aj v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen.

Jakub David Malina je žiakom 8.A triedy v ZŠ, Gessayova 2.

– výborné výsledky v geografickej olympiáde, kde získal v okresnom kole 1.miesto a postúpil do krajského kola. V biologickej olympiáde získal v okresnom kole 1.miesto a v krajskom kole skončil na 2.mieste. V chemickej olympiáde sa v okresnom aj v krajskom kole umiestnil na 1.mieste. Rovnako úspešný bol aj vo fyzikálnej olympiáde, kde sa umiestnil na 2.mieste. V kolektíve svojich spolužiakov je Jakub prirodzenou autoritou a preukazuje svoje výborné organizačné schopnosti napríklad aj v projektovej súťaže Modrá planéta, kde družstvo ZŠ Gessayova aj vďaka Jakubovi získalo 2.miesto.

Lukáš Horváth je výborným a úspešným žiakom 9. ročníka v ZŠ, Holíčska 50.

Najvýraznejšie úspechy dosiahol v matematike. Posledné 4 školské roky sa Lukáš umiestnil v okresnom kole matematickej olympiády vždy na 1. alebo 2. mieste, v tomto roku to bolo opäť 1.miesto. Takéto vynikajúce umiestnenie dosiahol aj okresnom kole Pytagoriády, kde dosiahol opäť vynikajúce 1.miesto.

Adriana Martišková – žiačka 9.A triedy ZŠ Nobelovo námestie 6.

Okrem vysokej úspešnosti v monitoringu, v tomto školskom roku bola opäť mimoriadne úspešná v olympiáde zo slovenského jazyku a literatúry, kde obsadila v krajskom kole 1.miesto a v celoštátnom kole tejto súťaže spečatila nádherným 3. miestom. V súťaži Rozprávkové vretienko získala v okresnom kole za prednes rozprávky 3.miesto. V literárnej súťaži Európa v škole jej vlastná práca postúpila do celoštátneho kola. Svoje úspechy v tomto školskom roku zavŕšila l. miestom v celoštátnej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen, kde tiež obsadila 1.miesto. Aktívne sa podieľala na príprave a prezentácii žiackej vedeckej konferencie pod názvom Festival vody.

Michaela Mocková je žiačkou 9.A triedy v ZŠ, Pankúchova 4.

Počas celej školskej dochádzky dosahovala a dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky. Je iniciatívna, spoločenská a ústretová k svojim spolužiakom. Tieto svoje vlastnosti každodenne vyjadruje aj svojej spolužiačke pripútanej na invalidný vozík. Michaela je pre svoju kamarátku nielen fyzickou oporou, ale vľúdnym a láskavým slovom a osobným priateľstvom jej pomáha prekonávať nepriazeň osudu. V tomto školskom roku sa Miška úspešne zapojila do dejepisnej olympiády a olympiády v slovenskom jazyku, kde získala pekné ocenenie. Osobitne je však potrebné vyzdvihnúť jej úspechy v športových súťažiach v atletike a plaveckých disciplínach. Doteraz vlastní viac ako 80 medailí z plaveckých súťaží zo Slovenska aj zo zahraničia.

Eva Mazúrová je žiačkou 8.ročníka v ZŠ, Prokofievova 5.

Okrem toho, že dosahuje vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch, pravidelne sa zúčastňuje na vedomostných súťažiach a olympiádach. Úspešne reprezentovala školu a našu mestskú časť v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, v súťaži v prednese poézie a prózy. Svojimi vedomosťami z oblasti zdravotníctva, civilnej ochrany, topografie, ale aj zručnosťou v streľbe na cieľ dopomohla k umiestneniu školského družstva na 3.mieste v rámci Bratislavy v súťaži mladých záchranárov CO.

Miroslava Vangorová žiačka 9. A triedy v ZŠ, Tupolevova 20.

Mirka vyniká najmä v recitačných súťažiach. V minulom školskom roku obsadila 1.miesto v okresnom kole súťaže Novodobo so Shakespearom v anglickej poézii. Dva roky za sebou vyhrala 1.miesto v prednese poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín a v krajskom kole osadila 3.miesto. Tento rok postúpila z 2.miesta okresného kola do krajského kola. Úspešne sa zúčastnila zemepisnej, anglickej, chemickej olympiády aj olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Mirka od 5.ročníka aktívne pracuje v školskom parlamente a už 2 roky je jeho predsedníčkou. Rada organizuje školské podujatia a vždy rozvážne prezentuje vlastný názor.

Lucia Kissová je žiačkou 9.A triedy v ZŠ, Turnianska 10.

Je úspešnou účastníčkou projektovej súťaže Festival vody v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola. V rámci dejepisnej súťaže Historia magistra vitae ocenili jej vlastnoručne vyrobené modely Rímske koloseum a Mlyn pri potoku. Zapájala sa do biologických a environmentálnych súťaží. Najväčší úspech dosiahla v biologickej olympiáde, keď z okresného kola postúpila do krajského a potom do celoštátneho kola, kde v silnej konkurencii obsadila 9.miesto. Lucka je rozvážna a zodpovedná a rada pomáha svojim spolužiakom, hoci sama je po vážnej operácii chrbtice.

Osobitnou kategóriou oceňovaných žiakov bola dnes kategória „Detský čin roka“.

Do tejto kategórie bola nominovaná žiačka, ktorá sa svojim konaním stala príkladom pre svojich vrstovníkov, ale aj pre dospelých Petržalčanov. Ocenenie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v kategórii „Detský čin roka“ si prevzala Janka Kulová zo ZŠ, Černyševského 8. Janka je žiačkou 7. A triedy. Janka oveľa skôr, ako jej rovesníci, prevzala na seba veľmi náročnú a zodpovednú úlohu. Janka sa narodila nepočujúcim rodičom. Širšia rodina sa postarala o to, aby sa Janka vedela od malička zaradiť do bežnej mladej populácie. Ona im nezostáva nič dlžná a poskytnutú pomoc vracia vo forme starostlivosti o svojich nepočujúcich rodičov, ktorých veľmi miluje. Rodičia často potrebujú Jankinu pomoc pri komunikácii s verejnosťou a musí byť všade tam, kde je potrebná návšteva jej rodičov či ich vyjadrenia. Vybavuje za rodičov všetko, čo je v ich kompetencií. Naučila sa posunkovú reč, aby mohla obojstranne vybavovať všetky dôležité a nevyhnutné záležitosti potrebné pre chod domácnosti, na úradoch, v zdravotníckych zariadeniach a všade, kde je to potrebné.

web od 2day