Veľký Draždiak kvalitou vody na kúpanie vyhovuje

Horúce dni nás priam lákajú zaplávať si a schladiť sa vo vode Veľkého Draždiaka. Po tom, čo niektoré médiá na jar uviedli, že na Veľkom Draždiaku nie je dobrá voda na kúpanie, petržalský miestny úrad v máji požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o preskúmanie kvality vody. Výsledky laboratórnych rozborov preukázali vo všetkých sledovaných ukazovateľoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.
Podľa laboratórnych analýz je situácia v kvalite vody jazera Veľký Draždiak dlhodobo stabilná a po fyzikálno-chemickej, mikrobiologickej i biologickej stránke spĺňa legislatívne požiadavky na vodu vhodnú na kúpanie.
Petržalská samospráva má záujem eliminovať možné zdroje znečistenia vody v jazere. Hoci pozemok, na ktorom sa jazero nachádza, nie je v správe našej mestskej časti, každoročne zabezpečujeme čistenie dna jazera od tuhého odpadu potápačmi, čistotu brehov a okolia jazera pracovníkmi Verejnoprospešných služieb Petržalky a dobrovoľníckymi akciami. Počas kúpacej sezóny v období od 27. júna do 31. augusta zabezpečuje komplexnú záchrannú službu.
Aktuálne informácie o kvalite vody vo Veľkom Draždiaku poskytuje od 18. 06. 2012 priamo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na stránke www.ruvzba.sk.

web od 2day