Komuniké z júnového rokovania Miestneho zastupiteľstva

Komuniké z rokovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 26. júna 2012.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka zobralo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.5.2012. Plénum ďalej určilo Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava–Petržalka mesačný plat vo výške 4 214,- € s účinnosťou od 1. januára 2012,
– schválilo celoročné hospodárenie mestskej časti za rok 2011 bez výhrad,
– schválilo Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011, schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 990 076,25 €, prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 1 183 092,98 €,
-schválilo prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke
1 144 328,08 € do Rezervného fondu,
– schválilo finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2011 – vykázaný zisk vo výške 14 199,40 € použiť na vysporiadanie straty
miestneho podniku za rok 2010,
– schválilo VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 zo dňa 7. 2. 1994, VZN č. 2 zo dňa 13. 2. 1996, VZN č. 4 zo dňa 29. 10. 1996 (doplnenie), VZN. 4 zo dňa 7. 12.1999 (doplnenie), VZN č. 4 zo dňa 5. 5. 2009 (doplnenie) o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou,
– schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou,
– schválilo princípy regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
-zobralo na vedomie informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie od 01.01.2011 do 01.01.2012,
-schválilo dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,
-schválilo predĺženie nájomných zmlúv pri Veľkom Draždiaku spoločnosti Panthera SK,
-schválilo prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, na prevádzkovanie a organizovanie základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, mládeže a dospelých na dobu určitú od 03.09.2012 do 24.6.2013 ,
-schválilo prenájom školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4 pre Plavecký klub ORCA SPORT na prevádzkovanie a organizovanie základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, mládeže a dospelých na dobu určitú od 04.09.2012 do 28.6.2013,
– schválilo prenájom bytu v budove Cirkevnej MŠ na Lachovej ul. za účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice za cenu 1€ ročne s podmienkou investície do predmet nájmu,
-schválilo nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Zrkadlový Háj, pre Igora Kmeťa, bytom Bzovícka 12, ako priamy nájom na dobu neurčitú odo dňa 1.7.2012 za účelom zriadenia nahrávacieho štúdia, za cenu 25,- €/m2/rok, celkovo za 1 185,75 €/rok,
-schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 v pavilóne A3 1. nadzemné podlažie, miestnosť č. 61 o výmere 38,70 m2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, občianske združenie, Šintavská 26/B na prevádzkovanie šatne, klubovne a sociálneho zariadenia na dobu určitú od 01.07.2012 do 30.9.2020 s opciou do roku 2030 za cenu celkovo 774,00 €/rok,
-schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6 o výmere 800 m2 pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, so sídlom J. Kostku 2428/18, Malacky, prevádzka Nobelovo nám.č.6, na prevádzkovanie súkromnej materskej školy na dobu určitú od 01.09.2012 do 31.8.2013 za cenu 10,40 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 9 984,- €/rok,
-schválilo prenájom nebytových priestorov – malej a veľkej telocvične o celkovej výmere 526 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5 , súp. č. 999 na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33 Bratislava, na tréning detí základnej, modernej gymnastiky a show dance, na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017,
-schválilo prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 326, 3. nadzemné podlažie, trakt B3 o celkovej výmere 66,10 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, súp. č. 999, na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, na výučbu výtvarného odboru na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013,
-schválilo prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 028, 1. podzemné podlažie, trakt A2, o celkovej výmere 83,10 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, súp. č. 999, na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, pre Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5 na výučbu krúžku moderného tanca na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017,
-schválilo prenájom časti pozemku, parc. č. 2844/1 o výmere 32,17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, na obdobie od 01. 07.2012 do 30. 06. 2014 za cenu 77,80 €/m2/rok za stánok a 26,- €/ m2/rok za terasu, celková cena za nájom predstavuje sumu 1 350,28 € ročne pre
žiadateľa Jána Vaškoviča, Mlynarovičova 19, Bratislava ako prípad hodný osobitného
zreteľa,
-schválilo prenájom novovytvoreného pozemku – parc. č. 3574/6 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 90 m2 pre spoločnosť STEVE PRO, s. r. o., Švabinského 18, na
dobu 5 rokov za cenu 26,00 €/m2 ročne,
-zobralo na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013,
schválilo zriadenie náhradnej triedy v MŠ Macharova od 1. 9. 2012 a zriadenie alokovaných tried MŠ Holíčska v priestoroch ZŠ Holíčska od 1. 1. 2013,
-zobralo na vedomie Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2012,
-schválilo poskytnutie dotácií pre o.z. Zachráňme petržalské bunkre 2 000 € , Jokerit – hokejbalový klub 2 000 € a pre Domov pre každého 4 000 €,
-schválilo zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 v súvislosti s poskytnutím účelovej dotácie pri budovaní nových kontajnerových stanovíšť alebo rozširovaní existujúcich, v súvislosti s poskytnutím účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania existujúcich kontajnerových stanovíšť, v súvislosti s poskytnutím účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť, s poskytnutím účelovej dotácie miestnym organizáciám zriadených mestskou časťou na vybudovanie, zastrešenie alebo uzamknutie kontajnerových stanovíšť,
– schválilo zámer zlepšenia technického stavu budov ZŠ a MŠ,
-schválilo vyčleniť z rezervného fondu finančné prostriedky do výšky 100 000 € na zlepšenie technického stavu ZŠ MŠ plánovaných pre rok 2012,
-schválilo vypracovanie zoznamu ZŠ a MŠ pre účely zlepšenia technického stavu
– schválilo zapracovanie požiadaviek pre zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ definovaných
v zozname pre rok 2013 do rozpočtu pre rok 2013,
-schválilo realizáciu pasportizácie stavu bezpečnosti vstupov do budov ZŠ a MŠ
-schválilo zapracovanie prijatia úveru do výšky 2 mil. € do rozpočtu pre rok 2013
-uložilo prednostovi zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia, riaditeľovi Strediska služieb školám a školským zariadeniam vypracovať zoznam ZŠ a MŠ pre účely zlepšenia technického stavu a predsedovi pracovnej komisie informovať zastupiteľstvo minimálne raz za štvrťrok o postupe projektu,
-schválilo zámer opráv komunikačných terás s prioritou opráv terás so zlým technickým stavom, ktorý ohrozuje samotnú bezpečnosť obyvateľov,
-schválilo okrem drobných havarijných opráv vykonať minimálne jednu rozsiahlu opravu terasy do konca roku 2014 v plnom profile za predpokladu, že pôjde o terasu MČ Petržalky s usporiadaným majetkovým vzťahom,
-schvaľuje použitie finančných prostriedkov na drobné havarijné opravy terás (z rozpočtu MČ), na rozsiahlu opravu terás(z predaja obecného majetku) a z operačného programu Bratislavského kraja,
-schválilo spoluúčasť MČ so správcami vlastníkov bytov a nehnuteľností pri rozsiahlych opravách komunikačných terás, ktoré sú v kombinovanom vlastníctve MČ a súkromných, príp. právnických osôb,
-schválilo opakovane požiadať magistrát Hl. mesta Bratislavy o príspevok vo výške 130.000,-€ na opravu terás v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy č. 397/2011 zo dňa 15.12.2011 „Rozpočet hlavného mesta SR – programový prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu“,
-požiadalo prednostu pripraviť projektový zámer „zrekonštruovanie verejného priestranstva – terasy vo vlastníctve obce „pre výzvu na čerpanie fondov z operačného programu Bratislavského kraja“
– požiadalo prednostu rokovať so správcami bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na terasách v kombinovanom vlastníctve s MČ Petržalka a súkromných, príp. právnických osôb o forme spolufinancovania a spoluúčasti na rozsiahlych opravách terás,
-odporučilo starostovi osloviť poslancov mestského zastupiteľstva Hl. mesta Bratislavy za Petržalku, pre doriešenie spolupodieľania sa mesta na financovaní havarijného stavu terás v MČ Petržalka a usporiadania vlastníckych vzťahov k takýmto terasám,
-schválilo zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska vrátane vyčlenenia definovaného fixného percenta v rámci rozpočtov pre obdobie 2013 s výhľadom do roku 2015,
-schválilo vytvorenie rozpočtovej kapitoly pre revitalizáciu športovísk a ich údržby,
-schválilo realizáciu pasportizácie aktuálneho stavu športovísk a vypracovanie zoznamu pre účely revitalizácie a predloženie pracovnej komisii,
-schválilo zapracovanie požiadaviek pre revitalizáciu športovísk definovaných v zozname pre rok 2013 do rozpočtu pre rok 2013,
-schválilo zapojenie Petržalčanov do výberu športoviska pre účely revitalizácie,
-schválilo zriadenie fondu pre účely revitalizácie športovísk,
-schválilo osloviť potenciálnych investorov prostredníctvom web stránky a Petržalských novín pre účely revitalizácie športovísk,
-požiadalo prednostu zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia,
-uložilo riaditeľovi VPS realizovať pasportizáciu aktuálneho stavu športovísk a vypracovať zoznam športovísk s uvedením ich nedostatkov zistených SOI pre účely revitalizácie,
-uložilo predsedovi pracovnej komisie informovať MZ minimálne raz za štvrťrok o postupe projektu,
-zobralo na vedomie Správu z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, Bratislava
-schválilo Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012,
– vyjadrilo svoj nesúhlas a odporučilo poslancom mestského zastupiteľstva hl. m. SR neschváliť odňatie správy pozemkov hl.m. SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti,
-odporučilo neschváliť Mestskému zastupiteľstvu nájom pozemkov v katastri Petržalky ako prípad osobitného zreteľa na riešenie problematiky zámeny pozemkov na Kráľovej hore
-odporučili starostovi Petržalky nevydať súhlasné stanovisko k nájmu pozemkov pre spoločnosť Kráľova hora.

web od 2day