Petržalka zvyšuje participáciu obyvateľov na rozhodovaní samosprávy

V zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka dáva mestská časť do pozornosti možnosť zúčastniť sa rozhodovania o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií do štvrtka 6.9. do 12.00 hod. (viď. tabuľku Zasadnutia komisií). Tí následne zabezpečia vylosovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day