Petržalka zvyšuje participáciu obyvateľov na rozhodovaní samosprávy

V zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka dáva mestská časť do pozornosti možnosť zúčastniť sa rozhodovania o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť príslušným tajomníkom komisií do štvrtka 6.9. do 12.00 hod. Tí následne zabezpečia vylosovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Zasadnutia komisií:

KOMISIA TAJOMNÍK KOMISIE TERMÍN ZASADNUTIA
Finančná

 

Ing. Julián Lukáček

julian.lukacek@petrzalka.sk

12.9.2012, 16.00 hod.

O mieste zasadnutia bude informovať tajomník komisie.

Sociálna a bytová

 

Mgr. Kvetoslava Biljnjová  (zastupujúca tajomníka komisie)

kvetoslava.biljnjová@petrzalka.sk

10.9.2012, 14.00 hod.

O mieste zasadnutia bude informovať tajomník komisie.

Kultúry, mládeže a športu PaedDr. Robert Schnürmacher

robert.schnurmacher@petrzalka.sk

10.9.2012, 15.30 hod.

O mieste zasadnutia bude informovať tajomník komisie.

Školská Mgr. Veronika Redechová

veronika.redechova@petrzalka.sk

10.9.2012, 15.30 hod.

Zborovňa ZŠ Pankúchová č. 4

 

web od 2day