Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 13. novembra 2012

V utorok 13. novembra 2012 o 9.00 hod. budú v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej 17 v Bratislave rokovať petržalskí poslanci na 16. zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Poslanci sa budú venovať návrhom všeobecne záväzných nariadení. Jedným z nich je návrh VZN o školských obvodoch základných škôl, ktorý súvisí s výstavbou nových domov, so vznikom nových ulíc, ktoré je potrebné začleniť do školských obvodov. Ďalším návrhom je VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky, ktorým mestská časť reaguje na podnety a sťažnosti na správanie sa prevádzkovateľov ako aj zákazníkov v týchto prevádzkach. Jeho cieľom je stanovenie takého stavu, z ktorého budú zrejmé presné podmienky, za ktorých je v Petržalke možné vykonávať túto podnikateľskú činnosť. Ďalším návrhom je VZN o miestnych daniach, v ktorom mestská časť len upravuje dane zaokrúhlením na celé jednotky, nejde teda o zvyšovanie daní.
Poslanci budú rokovať aj o návrhu Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v Petržalke. Petržalská samospráva vypracovala jeho aktualizáciu, ktorej cieľom bolo predovšetkým zistiť tie sociálne služby, ktoré občania reálne potrebujú a ktoré je potrebné napĺňať.
Venovať sa budú aj prerozdeľovaniu financií určených pre účelové dotácie.

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.10.2012.
Predkladá: prednosta

2. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskejčasti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: starosta

3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
Predkladá: starosta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova.
Predkladá: prednosta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN.
Predkladá: prednosta

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší VZN č. 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997.
Predkladá: prednosta

9. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Predkladá: prednosta

10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predkladá: prednosta

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.
Predkladá: starosta

12. Návrh Aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta

13. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám zriadeným mestskou časťou Bratislava-Petržalka z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov – objekty a areály základných a materských škôl.
Predkladá: prednosta

14. Návrh na prenájom časti objektu a časti pozemku na bývalej ZŠ na Vlasteneckom námestí č. 1, Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Štefan Ba – PRO SET, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava za účelom prevádzky tenisovej školy a tenisových kurtov.
Predkladá: prednosta

15. Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava- Petržalka spoločnosti CMZ MATKA, o.z. za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria.
Predkladá: prednosta

16. Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38, Bratislava- Petržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom umiestnenia základňovej stanice.
Predkladá: prednosta

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725.
Predkladá: prednosta

18. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00 686 743.
Predkladá: prednosta

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave pre MUDr. Evu Žlnkovú, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava.
Predkladá: prednosta

20. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre Františka Nemca, STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec, IČO: 34 776 125.
Predkladá: prednosta

21. Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1 pre spoločnosť BigBoard, Slovensko, a.s., IČO: 44 540 957 .
Predkladá: prednosta

22. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Tanec proti drogám, o. z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 076 228.
Predkladá: prednosta

23. Návrh na schválenie dodatku č.2 k nájomnej zmluve č. 215/2007 na prenájom nebytových priestorov v objekte prevádzkovej budovy na Kutlíkovej ul. č. 17 v Bratislave pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Predkladá: prednosta

24. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním predpísaných platieb za užívanie bytu.
Predkladá: prednosta

25. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu.
Predkladá: prednosta

26. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok roku 2012.

Predkladá: starosta

27. Správa z kontroly evidencie majetku v Denných centrách seniorov zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
Predkladá: miestny kontrolór

28. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012
Predkladá: miestny kontrolór

29. Interpelácie.

30. Rôzne.

 

web od 2day