Nové VZN o miestnych daniach dane nezvyšuje

Poslanci v Petržalke dnes prijali návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. Ide len o reakciu na zákonné zmeny, ktoré je potrebné zapracovať do vlastných právnych predpisov.

Od 1. decembra 2012 nadobúda účinnosť Zákon 460/2011 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon  z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zákon 582/2004Z.z.). Zmeny v tomto zákone sa týkajú termínov vzniku a zániku daňovej povinnosti, návrh zosúlaďuje vzory jednotlivých daní a zavádza to, že ak niekto platí viaceré dane (daň za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje) bude podávať len jedno tlačivo.  

Návrh úpravy petržalského všeobecne záväzného nariadenia obsahuje jednu úpravu výšky dane, nejde však o zvyšovanie, ale len o zaokrúhlenie na celé euro. Táto zmena sa týka dane za psa.  Od 1. januára 2013 zaplatia Petržalčania ročne 34 € za psa v bytovom dome s výškou v kohútiku nie viac ako 43 cm, za vyššieho psa chovaného v bytovom dome zaplatia 67 € a za psa v rodinnom dome platia obyvatelia bez rozdielu výšky psa 17 €.

web od 2day