Starosta o nariadení vlády SR a dopade na mzdy učiteľov v budúcom roku

Vyjadrujem veľké sklamanie z prijatia nového nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

V časti 8 má zriaďovateľ školy povinnosť  poskytnúť škole finančné prostriedky pridelené ministerstvom na osobné náklady (mzdy a odvody do poistných fondov)  nie vo výške 90% ale  100 %. Týmto sa úplne eliminovala možnosť  pre zriaďovateľov, riešiť vážne disproporcie medzi  jednotlivými školami v meste alebo obci. Toto nariadenie vôbec nerešpektuje viaceré vážne kritériá ako je napríklad kritérium štruktúry veku učiteľov.

Pre Petržalku, ktorá má viac ako tretinu učiteľov s 32 ročnou praxou,  to môže znamenať, že niektoré školy môžu mať problémy s výplatami pre učiteľov už v júli alebo auguste budúceho kalendárneho roka.  Som sklamaný, že nové nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti už od januára 2013, nepočíta aspoň s prechodným obdobím, počas ktorého by mal zriaďovateľ možnosť  realizovať  racionalizáciu škôl.

 

Vladimír Bajan

starosta Petržalky

web od 2day