Vyjadrenie starostu k financovaniu záujmového vzdelávania

Ilustračný obrázok

So znepokojením sledujem ostatné vyjadrenia a diskusiu vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k financovaniu záujmového vzdelávania na Slovensku.

Tieto vyjadrenia sú dehonestáciou princípov a práce samospráv, teda aj tých občanov, ktorí si chcú prostredníctvom svojich volených predstaviteľov sami rozhodovať o vlastných financiách. Tých občanov, ktorí chceli a chcú odstraňovať diskrimináciu v práci s deťmi a mládežou, chcú tiež športovať, majú svoje záujmy a aktivity v oblasti kultúry, umenia a pod. Tieto aktivity chcú vykonávať a prevádzkovať nielen v školských zariadeniach, ktoré nesú názov Centrá voľného času, ale aj v iných formách záujmových aktivít, ktoré podobne ako tieto školské zariadenia zabezpečujú výchovu a mimoškolské aktivity. Zmena financovania dala nádej a šancu všetkým, aby viac podporili voľno časové aktivity v centrách voľného času, ale aj v inej forme záujmovej činnosti, napríklad v školských kluboch detí. Zároveň odstránila možnosť účelových manipulácií s vlastnými finančnými prostriedkami obcí a ich občanov.

V podmienkach mesta Bratislava táto zmena priniesla pre občanov, deti a mládež v roku 2013 viac ako 1,1 mil. eura, ktoré môžu pomôcť nám všetkým, a ktoré doteraz mali v hrsti len majitelia neštátnych školských zariadení.

Peniaze z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky nie sú peniazmi centier voľného času, preto nevidím žiaden dôvod, aby sa majitelia týchto centier stavali do pozície výlučných „prerozdeľovačov“ prostriedkov ostatným subjektom.

web od 2day